Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 7 Октомври, 2016 - 16:22
от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2780/05.10.2016 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІV в квартал 60 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 7 Октомври, 2016 - 16:22
Публикувано на 7 Октомври, 2016 - 15:30
от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2780/05.10.2016 г., относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 7 Октомври, 2016 - 15:30
Публикувано на 7 Октомври, 2016 - 09:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Откриване на ново общинско основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" и кандидатстване за обявяването му за иновативно училище
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Октомври, 2016 - 09:29
Публикувано на 7 Октомври, 2016 - 09:21
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Тодор Колев - общински съветници, относно: Изграждане на монумент, увековечаващ средновековното минало на Бургас
Последна промяна на: 7 Октомври, 2016 - 13:22
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 10:12
от Костантин Йорданов Луков - Председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Октомври, 2016 - 10:12
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 09:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
Последна промяна на: 17 Октомври, 2016 - 11:27
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 09:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", блок №63, вход 3, етаж 4, апартамент - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 6 Октомври, 2016 - 09:20
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 09:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", блок №48, етаж 7 (жилищен), апартамент №46, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 6 Октомври, 2016 - 09:12
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 09:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.1428 и 07079.6.1430 по КККР на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Октомври, 2016 - 09:04
Публикувано на 6 Октомври, 2016 - 09:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", блок №63, вход 8, етаж 6, апартамент №16 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 6 Октомври, 2016 - 09:00
Публикувано на 5 Октомври, 2016 - 09:48
от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
Последна промяна на: 5 Октомври, 2016 - 09:49
Публикувано на 4 Октомври, 2016 - 14:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 17 Октомври, 2016 - 11:04
Публикувано на 3 Октомври, 2016 - 15:23
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 7 - Тарифа на местните такси и цени на услуги и права за ползването на минерална вода, предоставяни от Община Бургас
Последна промяна на: 4 Октомври, 2016 - 14:40
Публикувано на 26 Септември, 2016 - 17:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на анекс към договор за кредит за финансиране на инвестиции за изграждане (проектиране и изпълнение) на строеж за обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“ в УПИ I-429, кв. 56, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
Последна промяна на: 26 Септември, 2016 - 17:09
Публикувано на 26 Септември, 2016 - 17:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за участие на Община Бургас в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/2407.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.  
Последна промяна на: 26 Септември, 2016 - 17:07
Публикувано на 26 Септември, 2016 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Георгиев Мицикулев, чрез майка му Весела Събкова Куцарова
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 20:00
Публикувано на 21 Септември, 2016 - 10:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2016 година по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ"
Последна промяна на: 21 Септември, 2016 - 10:47
Публикувано на 15 Септември, 2016 - 12:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД, свикано на 06.10.2016 г. от 14 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Септември, 2016 - 12:08
Публикувано на 13 Септември, 2016 - 14:27
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Септември, 2016 - 14:27
Публикувано на 12 Септември, 2016 - 15:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009 г., Протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г., Протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.
Последна промяна на: 27 Септември, 2016 - 12:23
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1136 в кв. 20 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:20
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, за нуждите на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, правото на собственост върху обособен обект в партера на административна сграда, находяща се в ж.к.“Бр.Миладинови“, бул.“Стефан Стамболов“ №120, гр.Бургас  
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:16
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VI , кв. 12а по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:03
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, разположен в многофункционална спортна сграда – разширение на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ГРЕ „Г. С. Раковски“, отразена с идентификатор 07079.611.312.3 в одобрените КККР на гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:51
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-721, кв. 58 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:41
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ пенсионерски клуб с административен адрес: гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.„Българка“ № 52, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:34
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-1322, кв. 37 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:29
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 5 (жилищен), апартамент №35, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:14
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:00
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Отпускане на средства в полза на “Гребен клуб Бургас” гр. Бургас за участието им в Държавния клубен шампионат в гр. Пловдив
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:00
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 17:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХІІІ в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 
Последна промяна на: 12 Септември, 2016 - 10:41
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 17:17
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2017 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Септември, 2016 - 12:18
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изготвяне на проект за изменение на подробен  устройствен план –  план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, по реда на чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:49
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.83 - о.т.121 - о.т.120 - о.т.119 - о.т.118 - о.т.117 - о.т.116 - о.т.115 - о.т.115А - о.т.114 - о.т.113 - о.т.112 - о.т.111 - о.т.110 - о.т.109 - о.т.108 - о.т.107 -о.т.86 за осигуряване на транспортен достъп и обособяване на нов кв.16 в с.о. „Острица 2“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 1/Ов, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:39
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас и трасе на дъждовен колектор от Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас до съществуващ водосток на автомагистрала „Тракия“, в обвръзка с елементите на техническата инфраструктура на Бизнес индустриална зона - гр.Българово, по улица с о.т.229 – о.т.230 – о.т.231...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Септември, 2016 - 09:06
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за  осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –ПП...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:26
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 15:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ, в квартал 2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 15:55
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 15:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V - 1736, в квартал 119 - по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинска идеална част в имота
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 20:04
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 12:03
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас,  протокол № 44,т. 1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №10/26.04.2016 г.
Последна промяна на: 19 Септември, 2016 - 10:04
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 10:02
от Йорданка Бенова Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №2383/08.09.2016 г., относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 10:02
Публикувано на 2 Септември, 2016 - 13:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:22
Публикувано на 2 Септември, 2016 - 13:56
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:32
Публикувано на 29 Август, 2016 - 15:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ в 6 общински училища
Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:29
Публикувано на 26 Август, 2016 - 16:31
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед  №2264/25.08.2016 г., относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“; ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г...
Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:29
Публикувано на 23 Август, 2016 - 11:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (бивш Кърджалийски лагер) на сдружение с нестопанска цел
Последна промяна на: 6 Март, 2017 - 10:21

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.