Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:38
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на дарение на апарат за лимфодренаж „Лимфомед“ DE 30P № 305017 на СДРУЖЕНИЕ „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ“ – гр. Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:20
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:12
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:12
Публикувано на 10 Май, 2019 - 15:50
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 15:50
Публикувано на 10 Май, 2019 - 15:43
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ,относно: Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 15:43
Публикувано на 10 Май, 2019 - 12:28
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 12:28
Публикувано на 10 Май, 2019 - 12:07
от Йорданка Ананиева - за зам.-кмет на Община Бургас "Здравеопазване, социални дейности и спорт", съгласно заповед №1134/07.05.2019 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:06
Публикувано на 10 Май, 2019 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Определяне на цени на билети за изложба с работно заглавие "Риби и рибарство в Южното Черноморие"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 11:59
Публикувано на 9 Май, 2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Май, 2019 - 09:48
Публикувано на 8 Май, 2019 - 12:04
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 12:04
Публикувано на 7 Май, 2019 - 09:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 12:11
Публикувано на 3 Май, 2019 - 12:03
от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на  "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.18 от дневния ред на Заседание №53, проведено на 29.01.2019г. /Протокол №53/
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:45
Публикувано на 25 Април, 2019 - 12:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за извършване на финансова инспекция от АДФИ в "ПСФК Черноморец - Бургас" АД
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:45
Публикувано на 25 Април, 2019 - 11:59
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Заявление ОбС 08-00-8584 от Мирослав Йорданов Йорданов
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:46
Публикувано на 24 Април, 2019 - 16:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спиркозаслони, на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени върху части на имоти - публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от пет години
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:47
Публикувано на 23 Април, 2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр.
Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“ в съответствие с ОУП на гр. Бургас
2. Одобряване на задание за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/ за проучване за избор на трасе и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“,гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак -...
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:48
Публикувано на 16 Април, 2019 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр.Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас, с НТП за пасище - общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:49
Публикувано на 15 Април, 2019 - 16:08
от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на общинска стратегия  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бургас /2019-2021/ и План за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие в Община Бургас за 2019 г.
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:37
Публикувано на 15 Април, 2019 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „Юг-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:50
Публикувано на 15 Април, 2019 - 14:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на обособена част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:51
Публикувано на 15 Април, 2019 - 13:51
от Енчо Жеков - директор на териториално поделение на НОИ - Бургас, относно: Ограничен достъп до сградата на териториално поделение на НОИ - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:51
Публикувано на 15 Април, 2019 - 13:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на Държавна опера – Бургас за изпълнение на обект “Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:52
Публикувано на 15 Април, 2019 - 11:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предоставяне на имот публична общинска собственост на ОП "Общински имоти"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:53
Публикувано на 15 Април, 2019 - 10:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по Проект „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг, Община Бургас“ Договор №2018BG16SP0001-002/09.04.2019 r., който се изпълнява от Община Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:58
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:58
от Кирил Петков  - общински съветник от БСП, относно: Оборудване на автобусна спирка "Дебелт" на ул. "Сан Стефано" и спирка "Мария Луиза" на бул. "Мария Луиза"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:29
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на концесионни договори, сключени между Община Бургас и „Про Комюникейшънс“ ЕООД, за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки на масовия градски транспорт на Бургас
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:39
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР за проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка е кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие...
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:39
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акциаонерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекто-решенията
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:31
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, на изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 – о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 – о.т.136 – о.т.176 – о.т.177а /част от ул. “Калофер“/ като се обособят...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:33
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м.„Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас, от които ПИ с идентификатори 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.148 по КК на с. Равнец - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл. 124а,...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:33
Публикувано на 15 Април, 2019 - 09:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 10, ал. 4, т. 8 от ЗУЧК за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас.
2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:34
Публикувано на 15 Април, 2019 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти - държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивш местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, за обект: Селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:35
Публикувано на 13 Април, 2019 - 18:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до  Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти - държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, за изграждане на етнографски културно - туристически комплекс
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:36
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно в управление нежилищни помещения - частна общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, за нуждите на ОП "Летен театър, фестивали и концерти"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:37
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XI-208, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:37
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XIV-811, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:38
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XXXIX-468, кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската част на имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:39
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ V-130, УПИ XVII-130 и УПИ XVIII-130, всички в кв. 9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:39
Публикувано на 13 Април, 2019 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI-626, кв. 58 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:40
Публикувано на 13 Април, 2019 - 16:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-873 в кв. 44 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 138/886 кв.м. ид. части
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:41
Публикувано на 12 Април, 2019 - 19:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IV-122 в кв. 15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.122 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:41
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице , чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи Урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-143 и VI-общ. в кв. 17 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:42
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ XVI-851, кв. 63 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:43
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1223 в кв. 87 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:44
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1536,1552 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:44
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ II-833, кв. 59 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:45
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица УПИ I-27, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:46
Публикувано на 12 Април, 2019 - 18:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ VI-255, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:47
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ IX-318, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:47

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.