ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9909/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР-гр.Бургас безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9908/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9907/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите  - 2004 - Бургас“ - юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9906/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9905/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия /ППМГ/ „Академик Никола Обрешков“ – гр.Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Оборище“ № 95, партер до вх.А

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9904/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, на общинско помещение, находящо се на IІ-ри етаж (трето ниво) в административна сграда на ул.“Шейново“ №24, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9903/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9902/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/610 кв.м идеални части от УПИ ХІ-878 в кв. 63, целият с площ 610 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9899/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 07079.618.7.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк - гр. Бургас, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9897/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ - VII и УПИ VIII в квартал 55 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9896/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот - държавна собственост, находящ се в  ПЗ Меден Рудник, гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9895/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 131/631 кв.м ид. части от УПИ I - 50 в кв. 1, целият с площ 631 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9900/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ IV, кв. 95 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9901/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9898 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 12:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за подкрепа на личностно развитие – Бургас“ безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9894 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 17:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9893 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 17:17
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9892 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 15:59
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9890 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 15:47
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9888 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 12:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Бургаски деца" и Общинска програма "Успешни студенти" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9885 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 10:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 - 2023 г. - за 2018-2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9884 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 09:40
ОТНОСНО

от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата "Европейска столица на културата, гостува" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9872 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 14:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9871 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 14:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на състав на Обществен съвет по социално подпомагане 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9870 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 14:25
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9869 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 11:51
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение в етап на оценка, подадено от ПФА "Странджа" по първа програма за набиране на проектни предложения по Резултат 2 - "Подобрен достъп до изкуства и култура", Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9868 / 11.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 11:40
ОТНОСНО

от Димитър Георгиев Найденов - общински съветник от "Демократична България - Обединение" ("Да България", ДСБ, "Зелено движение"), относно: Поставяне на пътни знаци

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9867 / 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 16:13
ОТНОСНО

от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ