Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1924
Публикувано на 14 Май, 2016 - 09:33
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 09:33
Публикувано на 13 Май, 2016 - 16:02
от Панайот Василев Жечков - Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник
Последна промяна на: 27 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:58
от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.52, в частта на подточка 2 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол №9)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Май, 2016 - 10:58
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:19
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет-Бургас по т.13.2, взето на заседание, проведено на 23.06.2015г. /Протокол №53/ за изграждане на сграда за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас в УПИ І в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас чрез учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:26
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Св.П.Евтимий" №103, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред
 
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:21
Публикувано на 12 Май, 2016 - 10:11
от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Наименуване на централна автобусна спирка
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Май, 2016 - 16:06
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени, в землището на с. Равнец, гр. Бургас с отпаднало предназначение
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:38
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:30
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили
Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 11:13
Публикувано на 9 Май, 2016 - 16:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ IV-76, V-76 и VI-общ, кв. по плана на ж.к."Славейков"
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:56
Публикувано на 9 Май, 2016 - 13:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 9 Май, 2016 - 09:41
от Красимир Иванов Стойчев- за кмет на Община Бургас, на основание Заповед №1191/04.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка на докладна записка вх.№08-00-4516/14.03.2016г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 09:16
Публикувано на 5 Май, 2016 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с.Изворище, Община Бургас
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:35
Публикувано на 3 Май, 2016 - 10:12
от Антон Коджабашев и Тодор Ангелов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на ул. "Вола" №1, Дом на писателя
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Май, 2016 - 10:13
Публикувано на 25 Април, 2016 - 16:36
от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, както и от група съветници по приложен списък, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на акции до размер на 51% от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", ЕИК 203123031 и участие на Община Бургас като акционер в дружеството
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 16:36
Публикувано на 25 Април, 2016 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Определяне характера на собствеността на УПИ ІІ, в кв. 15б, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и одобряване споразумение за сътрудничество и съвместна дейност
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 15:28
Публикувано на 22 Април, 2016 - 11:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 16:15
Публикувано на 21 Април, 2016 - 10:10
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/83, 07079/83а, 07079/84 и 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас
Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 10:14
Публикувано на 15 Април, 2016 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95  и УПИ XI-80, кв. 2 и УПИ ХLI-95, кв.16, по плана на кв. Крайморие
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:37
Публикувано на 12 Април, 2016 - 17:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:34
Публикувано на 12 Април, 2016 - 15:02
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 13 Април, 2016 - 10:22
Публикувано на 11 Април, 2016 - 17:21
от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева, управител на дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, относно: Участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:37
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:45
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:57
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:41
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:38
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС“ ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:51
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:35
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 13:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:55
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:32
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:45
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно:Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Април, 2016 - 14:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:14
от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:05
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:58
от Константин Бачийски - председател на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец", относно: Отчет за дейността и удължаване срока на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец"
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, за текущата 2015/2016 стопанска година
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:59
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, компонент 2 „Спортни училища“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.001 ”Култура и спорт в училище“ 
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:15
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ 
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:52
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:27
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Изменение на срока за предявяване за плащане на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  Програмен оператор по програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, съ-финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014 по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“/ „Integrated...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:27
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:14
от Георги Дражев - общински съветник от ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Създаване на Граждански експертен съвет - "Съвет на мъдреците" към Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:31
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.501.285 по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Изгрев"
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 14:46
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:01
от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Предстоящо сключване на Договор със Здравната каса и разкриване на ДКЦ към МБАЛ "Бургасмед"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 14:55
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-193, в квартал 16 по плана на кв. Рудник –кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:09
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок № 32, вход 1, етаж 7, апартамент № 19 -ляв, на наемател настанен по административен ред
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:01
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ - БУРГАС“
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:55
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Закупуване от Община Бургас на УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ, частна собственост, в кв.26 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, във връзка с изграждане на площад в центъра на населеното място
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:14
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:46
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр.Бургас, местност „Край село“, землище Долно Езерово и ПУР за нова обслужваща улица до имота
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Април, 2016 - 10:18
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Възраждане”, блок № 42, вход 5, етаж 2, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:04
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:48
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отпускане на финансови средства на ГРЕ "Георги Стойков Раковски" за участие в международен фестивал в Прага
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 10:48
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Бургас през 2017 година
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 08:38

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.