Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1924
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ XI-1040013 в кв. 57 по плана на с.Маринка, Община Бургас 
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 10:45
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ в полза на физическо лице – С. Сурчева за дъщеря й Т.Д.С
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:52
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:58
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит и банкови гаранции, с цел стабилизиране на "Благоустройтсвени строежи" ЕООД
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:18
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:57
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД,чрез публичен търг за срок от 10/десет/ години
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:17
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:55
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики и програми" Община Бургас, относно: Разкриване на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на Община Бургас" като делегирана от държавата дейност
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:16
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:28
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 22.07.2014 г.- 22.03.2016 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:16
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:26
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:14
Публикувано на 7 Април, 2016 - 09:38
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Право на 80% от разходите за транспорт на щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:14
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба  на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 8 (жилищен), апартамент №54, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:20
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Четвърто районно управление на ОДМВР – Бургас, временно и безвъзмездно управление върху недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в зона „А“ ж.р.Меден Рудник, гр. Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 16:20
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2015 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 16:43
Публикувано на 6 Април, 2016 - 15:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:51
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.13 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:45
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.6 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:37
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост за образователни нажди чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:21
Публикувано на 4 Април, 2016 - 10:12
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г. заседание, отразено в Протокол №7
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 09:22
Публикувано на 1 Април, 2016 - 09:17
от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:44
Публикувано на 31 Март, 2016 - 12:22
от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП, относно: Изменение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 08:53
Публикувано на 28 Март, 2016 - 17:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас
Последна промяна на: 1 Април, 2016 - 09:19
Публикувано на 28 Март, 2016 - 11:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 11:15
Публикувано на 28 Март, 2016 - 11:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІV-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 11:14
Публикувано на 28 Март, 2016 - 11:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ V-68, в квартал 14 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на Общината
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 11:13
Публикувано на 28 Март, 2016 - 11:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 11:12
Публикувано на 25 Март, 2016 - 12:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Община Бургас, находящ се в гр.Бургас, ул.„Апостол Карамитев“№12, за временно и възмездно ползване на Сдружение „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“
Последна промяна на: 25 Март, 2016 - 12:30
Публикувано на 25 Март, 2016 - 12:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП - ПРЗ на УПИ XXVIII-1145, кв.63, отреден - "за крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт", кв. Сарафово, гр. Бургас
Последна промяна на: 25 Март, 2016 - 12:30
Публикувано на 21 Март, 2016 - 15:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за изпълнението на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас, с което границите на гробищен парк Бургас се привеждат в съответстве с ПУП
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 17:24
Публикувано на 15 Март, 2016 - 12:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на община Бургас в общо събрание на акционерите на "МБАЛ-Бургас" АД и определение начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Март, 2016 - 12:11
Публикувано на 15 Март, 2016 - 11:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение и допълнение на актуализирана план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр. Бургас
Последна промяна на: 31 Март, 2016 - 09:30
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в к.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас
Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 14:58
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на 2 броя каси за продажба на автобусни билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:31
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:23
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 139 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КККР на гр. Бургас 
Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 14:56
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з.Минерални бани, землище кв.Ветрен, гр. Бургас 
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:13
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:02
от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:02
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“, бл. 41, вход 2, етаж 5, апартамент № 38, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:54
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот, частна общинска собственост, по реда на чл.21 ,ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:36
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване за публична общинска собственост на недвижими имоти, безвъзмездно предоставени на Община Бургас от Българската Държава.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:17
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.17 от проведеното на 26.11.2015 г. (Протокол № 3), заседание на Общински съвет – Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 10:02
Публикувано на 14 Март, 2016 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-222 в кв.15А по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 13:57
Публикувано на 14 Март, 2016 - 13:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Л.Каравелов“№12, вх.2, ет.7, ап.13, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 16:16
Публикувано на 12 Март, 2016 - 15:10
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Вечерна гимназия "Захари Стоянов" - Бургас на територията на СОУ "Д. Дебелянов" - Бургас
Последна промяна на: 22 Март, 2016 - 16:46
Публикувано на 12 Март, 2016 - 15:04
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова Целодневна детска градина (ЦДГ) №33 ”Пролетна дъга”- с. Маринка с филиал в село Извор и преобразуване на Целодневна детска градина (ЦДГ) “Ракета“ – село Твърдица във филиал на Целодневна детска градина (ЦДГ) №11 „Чайка“ - град Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 15:04
Публикувано на 12 Март, 2016 - 14:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на изявени ученици за участие в международни проекти и състезания
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 14:53
Публикувано на 12 Март, 2016 - 14:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор /тласкател/ от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 10:54
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 13:34
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване и спорт“, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с цел организиране на паркинг за краткотрайно пребиваване на автомобили и осигуряване на по-добро комуникационно-транспортно обслужване, в територията около ОУ„Братя Миладинови“
Последна промяна на: 21 Март, 2016 - 11:33
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПУР , в частта от надлез над „Товарна ЖП гара“ /о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул.„Т.Александров“ /о.т.300, о.т.303/ и пристанище „Запад“ /о.т.314,о.т.354/, в обхвата на границите на квартали 25, 25А, 26, 32, 33, 38, 46, 51, 52, 56, 58 и 59, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 10:56
Публикувано на 12 Март, 2016 - 12:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица в обхват на о.т.666-о.т.742c-о.т.742b-о.т.742a между кв.49 и кв.50 по действащ ПУП-ПУР на ПЗ“Север“, гр.Бургас в границите на устройствена зона 2/Смф1 по ОУП на гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Март, 2016 - 10:17
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:51
от Чанка Коралска - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлен имот с идентификатор 07079.11.264 по КККР на гр. Бургас, собственост на Сливенска митрополия - Българска православна църква, засегнат от трасе на външен водопровод от точка на водовземане от магистрален водопровод "Ясна поляна" до с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево - Първи етап
Последна промяна на: 31 Март, 2016 - 16:51

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.