Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1924
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:31
от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на на имоти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 16:19
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:20
от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелен обект, разположен в подлез „МБАЛ“ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 11:58
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:40
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "История на парите по българските земи"
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:40
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 6 (жилищен), апартамент №39, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:36
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 2 (жилищен), апартамент №10, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:30
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:21
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:15
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:10
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:59
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост.
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:54
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.“Меден Рудник”, блок №13(413), вход 3, етаж 8, апартамент №14 (ляв), на наематели, настанени по административен ред
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:37
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:09
от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:09
Публикувано на 11 Март, 2016 - 15:37
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срокът на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 16:36
Публикувано на 11 Март, 2016 - 15:24
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 15:24
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:50
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: За даване на разрешение за позициониране на мобилен ПЕТ-КТ до североизточната част на сградата на Диагностично-консултативен блок на „КОЦ-Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:50
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:34
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Павлина Станчева Тодорова за съпруга й Йордан Тодоров Тодоров
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:36
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:15
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Смекчаване въздействието на климатичните промени, чрез намаляване влиянието на топлинните острови в градската среда“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:15
Публикувано на 11 Март, 2016 - 13:52
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване на околната среда чрез прилагане на мерки за редуциране замърсяването с  Фини прахови частици /Clean Heating for Clean Air“/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРЕГ „Балкани – Средиземно море“, Приоритетна ос 2 “Околна среда“, Специфична цел 2.2. „Устойчиви територии: Насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективно...
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 13:53
Публикувано на 11 Март, 2016 - 12:06
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Лаборатория за сини и зелени общности“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 12:06
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:52
от Станислав Райков Андреев - общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев - Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:48
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:49
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за доброволна акредитация на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:49
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:40
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:44
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:07
от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:09
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:11
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за  надграждане и подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:11
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:07
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 – 2020 г.
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:07
Публикувано на 10 Март, 2016 - 12:03
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 12:03
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:47
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране
Последна промяна на: 23 Март, 2016 - 16:23
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:32
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 11:32
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:26
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 11:26
Публикувано на 10 Март, 2016 - 09:40
от група общински съветници, относно: Отпускане на средства за закупуване на музикални инструменти за награждаване на изявените деца от паралелка ударни инструменти при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 09:41
Публикувано на 9 Март, 2016 - 15:06
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2015 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
Последна промяна на: 9 Март, 2016 - 15:06
Публикувано на 8 Март, 2016 - 10:16
от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Март, 2016 - 10:16
Публикувано на 7 Март, 2016 - 14:04
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Мултимодален линеен ускорител за радиохирургия, за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Март, 2016 - 10:38
Публикувано на 24 Февруари, 2016 - 08:48
от д-р Христо Дечев Дечев, управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване абдоминален ретрактор за нуждите на операционна зала на Отделение по онкология при „КОЦ – Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Февруари, 2016 - 08:48
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 17:05
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 14:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Св. княз Борис I” - гр.Бургас и ОУ „Васил Левски” – кв. Горно Езерово с проектни предложения по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:39
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект на меморандум за сътрудничество и съвместна дейност
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:28
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд "Солидарност" - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр.Бургас, с.Маринка, с.Братово и гр.Българово, Община Бургас" Договор №2015BG16SPO001-013, който се изпълнява от Община Бургас
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:25
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 16:22
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 16:22
Публикувано на 15 Февруари, 2016 - 09:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от ЗУЧК
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:45
Публикувано на 12 Февруари, 2016 - 16:41
от Димитър Николов-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр.Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: "Околна среда", Специфична цел 1.2. "Подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:48
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 15:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ "Братя Миладинови"- гр. Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по приоритетна от 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2 Повишаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:50
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:51
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Февруари, 2016 - 15:31
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 10:33
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на СОУ "Петко Росен"-Бургас с проектно предложение от Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:33
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 08:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничесто България-Турция
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:40
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:53
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:13
от Чанка Коралска -  за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:41
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:11
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на пилотна система за градска електромобилност в град Бургас
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 17:11

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.