Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:51
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на ОС за учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се Районен център, ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас в полза  на Министерство на вътрешните работи  за изграждане на сграда на РУ “Полиция“ към ОД на МВР - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:50
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:36
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №17, вход 2, етаж 3, апартамент №7 (ляв), на наематели, настанени по административен ред
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 12:04
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими  вещи, собственост на Община Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:59
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:24
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на допълнителни средства за закупуване на резервна част за компютър томограф Siemens Somatom 16
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 09:24
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:21
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2015 г. (Протокол №6)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 09:02
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:17
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Даване на разрешение за безвъзмездно ползване на част от общински паркинг
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 16:34
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 08:52
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив – допълнителен пулт за управление на компютър томограф Siemens Somatom 16, за нуждите на Отделенията по лъчелечение и по образна диагностика при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 08:52
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:09
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2015 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 17:09
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 16:02
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:37
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:55
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" през 2016 г. на Министерство на труда и социалната политика
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:49
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:41
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:34
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища – приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 7, Протокол № 40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол № 7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол № 14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол № 25/25.06.2013 г.Предложения по проекта могат да бъдат...
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 16:33
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 65 от Протокол №11/24.07.2008 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас по т. 8 от Протокол №16/18 и 20.12.2008 г.Предложения по проекта могат да бъдат подавани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg в срок до 25.01.2016 г. включително.
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:16
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 16:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове и на средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет и одобряване на общата численост.
Последна промяна на: 7 Януари, 2016 - 16:54
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 11:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/.
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:14
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:40
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори 
Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:57
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:30
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас 
Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:56
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:18
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 11:13
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на правила за управление на Програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас
Последна промяна на: 6 Януари, 2016 - 12:29
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 10:19
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас
Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:54
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:17
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 13:44
Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. декември 2015 г.
Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 16 Декември, 2015 - 11:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тридесет и три физически лица
Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:03
Публикувано на 16 Декември, 2015 - 10:02
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3459/14.12.2015 г., относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас
Последна промяна на: 16 Декември, 2015 - 10:02
Публикувано на 15 Декември, 2015 - 10:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Частична отмяна на Решение № 49-16/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 15 Декември, 2015 - 10:13
Публикувано на 15 Декември, 2015 - 10:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Последна промяна на: 15 Декември, 2015 - 10:15
Публикувано на 9 Декември, 2015 - 15:32
от Руска Димитрова Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3399/08.12.2015 г., относно: Даване на съгласие за участие на Регионален исторически музей- Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:06
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 14:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. /Протокол №3/
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 14:25
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 12:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2015 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 12:07
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 11:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас.2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изграждане на трасе на канализационен колектор предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 11:22
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 09:20
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 11:57
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на границите на зоните и зоните в населените места по смисъла на чл. 6, ал. 7, от Приложение 2 на Закона за местните  данъци и такси
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:07
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:08
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение по т. 43 от проведеното на 26.11.2015 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №3/26.11.2015 г.), относно определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:09
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:13
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализиране размера на разхода във връзка с прилагане на принудителна административна мярка- принудително задържане на ППС чрез техническо средство.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:13
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:08
от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Приемане на Анекс №1 за изменение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2015 – 2017 година и Годишен план за одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:08
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - Сдружение "Усмивка"
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:06
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общите събрания на "Технологичен център по екология и природни ресурси" ООД /в ликвидация/ и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:03
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/510 кв.м. ид. части от УПИ VIII-700 в кв. 47, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:07
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:55
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 15:55
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VII-38  И УПИ VIII-38 в кв. 1 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частна общинска собственост
Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:09

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.