ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9864 / 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 13:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9860 / 10.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 11:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9855 / 09.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 09.03.2020 - 12:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2019 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9808 / 25.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 27.02.2020 - 09:21
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2019 г. за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на молетните и непълнолетните в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9799 / 24.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 24.02.2020 - 16:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Включване в бюджета на Община Бургас за 2020 година, нов обект: "Укрепване на подпорна стена в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9785 / 20.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 21.02.2020 - 15:27
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Спортния календар на Община Бургас за 2020 г. по реда на Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане н физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от календара на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9772 / 19.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 19.02.2020 - 12:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община Бургас за 2020 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9770 / 18.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 18.02.2020 - 13:11
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Изворище за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9754 / 13.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 13.02.2020 - 11:11
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от такси, дължими съгласно чл. 20 т Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, представен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9750 / 12.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 12.02.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9735 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:34
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: “Регионален академичен център на БАН - Бургас” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9734 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 - месец декември 2019 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9733 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9732 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:27
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9731 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2019-2023 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9728 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 17:17
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр.Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна по одобрен ПУП-ПП 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9727 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 16:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9721 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 14:14
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на  устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас  и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9720 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 13:50
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище „Васил Левски” – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9719 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 13:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ - гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9718 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 11:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9713 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:20
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9712 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:17
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект "Филми за Бургас" от културната програма на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9711 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:14
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр.Бургас, кв.Сарафово, с начин на трайно ползване – за улица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9710 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9709 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уйлям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9708 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с чл.104, ал.1 от Закона за лечебните заведения 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9707 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:42
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Регионално сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9706 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт–гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9705 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП- ПУР 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ