Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 72, вх. 3, ет. 6, ап. 16 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:48
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №143.460 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:49
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с пл. №1116, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:50
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица“ № 27-29, вх. Б, етаж 1, апартамент „Г“, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:51
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска асоциация на пенсионерите обединени-Бургас“
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:52
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 6, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:52
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване
 
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:53
Публикувано на 12 Април, 2019 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:54
Публикувано на 12 Април, 2019 - 16:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова обслужваща улица с о.т. Е - о.т. Д - о.т. Г(70) - о.т. 69(НК1) - о.т. 68 - о.т. 67(КК1) -о.т.66(НК2) - о.т. 65 - о.т. 64(КК2) - о.т. 63 и о.т. Д - о.т. В - о.т. Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр. Бургас в границите на устройствени зони 07079//35 и 7/Пп по действащ ОУП и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1165, 07079.3.1184, 07079.3.1125 и 07079....
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:55
Публикувано на 12 Април, 2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:57
Публикувано на 12 Април, 2019 - 13:49
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Владимир Русев Стоянов
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:57
Публикувано на 12 Април, 2019 - 13:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 16:53
Публикувано на 12 Април, 2019 - 10:56
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински Съвет, гр. Бургас, Стефан Кънев Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Диян Вълков Димов - председател на Постоянна комисия по транспорт  и морско дело, относно: Изграждане на места за престой и паркиране на двуколесни пътни превозни средства на бул. „Демокрация” от кръстовището с ул. “Рилска” до пешеходната пътека с бул. „Алеко Богориди”.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 10:59
Публикувано на 12 Април, 2019 - 10:51
от  Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2018 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:01
Публикувано на 11 Април, 2019 - 14:54
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Изпълнение на Решение по т.9 от Протокол № 53 от проведено заседание на Общински Съвет - Бургас на 29.01.2019 год. за сключване на договор за инвестиционен кредит по инициатива JESSICA 
от проф.д-р Христо Стоянов Бозов – Управител
на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:02
Публикувано на 11 Април, 2019 - 13:45
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт",относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Е.Ш. за Н.С.А.
 
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:02
Публикувано на 9 Април, 2019 - 09:44
от Костантин Йорданов Луков-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:41
Публикувано на 8 Април, 2019 - 12:00
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт",относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Д. Т. А. за О.О.А.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:04
Публикувано на 4 Април, 2019 - 14:12
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:04
Публикувано на 4 Април, 2019 - 09:45
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на тротоара пред училище "Св. Св. Кирил и Методий" и оградата на същото в село Равнец, Община Бургас.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:05
Публикувано на 1 Април, 2019 - 16:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:06
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:47
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Мерки за справяне с хаоса по улиците пред училищата в ЦГЧ
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:47
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:37
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Недопускане на таксиметрови автомобили до автогарите
Последна промяна на: 10 Април, 2019 - 10:28
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:30
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на светофарна уредба на улиците "Гурко" и "Цар Симеон I-ви"
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:30
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. "9-ти септември" в с. Равнец, Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:25
Публикувано на 25 Март, 2019 - 16:40
от Красимир Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 691/21.03.2019 г., относно: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на парк "Океанариум" воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" - гр. Бургас“
Последна промяна на: 25 Март, 2019 - 16:40
Публикувано на 19 Март, 2019 - 10:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 19 Март, 2019 - 10:49
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:07
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 14:08
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. “Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр.Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в обхват на кв.38 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Март, 2019 - 13:03
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 11:21
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, в който са включени ПИ с идентификатори 07079.8.276, 07079.8.279...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:19
Публикувано на 12 Март, 2019 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.12.137, 07079.12.140 и 07079.12.655 по КК на гр. Бургас, общинска собственост. 2. Одобряване на подробен...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 10:54
Публикувано на 12 Март, 2019 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г., по т. 1...
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:21
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства“, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:05
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:01
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:45
от Тодор Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Петкова - общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев - председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови платформи) за бели щъркели
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:26
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по проект, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна...
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 08:38
Публикувано на 11 Март, 2019 - 10:02
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13.4
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 08:57
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:57
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2019 - 09:57
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:43
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС - тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс "Меден рудник"
Последна промяна на: 11 Април, 2019 - 11:25
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:29
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 09:00
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:24
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:24
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“–гр.Бургас
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:22
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 22 Март, 2019 - 11:03
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:02
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:57
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:46

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.