ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9704 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9703 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на „ Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9702 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9701 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-401 в кв. 11 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9699 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9698 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9697 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 8, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9700 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9689 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 15:52
ОТНОСНО

от Христо Пламенов Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9687 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 15:45
ОТНОСНО

от д-р Илка Баева - управител на "Диагностично-консултативен център - 2 Бургас" ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12., ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел ІІ и Раздел ІV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9686 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 15:35
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 06.02.2019 г. – 16.01.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9692 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 12:20
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се освободи от заплащането на такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, във връзка с изпълнение на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, предложен за финансиране по процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9691 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 12:03
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9678 / 06.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 06.02.2020 - 14:49
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на състезатели от Централен полицейски карате и джу джицу клуб в Световно и Европейско първенство 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9677 / 06.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 06.02.2020 - 14:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9674 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 06.02.2020 - 14:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9673 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 06.02.2020 - 14:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9671 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:56
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9670 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:41
ОТНОСНО

от Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Обявяване на 6-ти декември за неприсъствен ден на територията на община Бургас - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9668 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9659 / 04.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 12:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9655 / 04.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 04.02.2020 - 15:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9651 / 03.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 04.02.2020 - 11:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9634 / 27.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.01.2020 - 16:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9589 / 17.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.01.2020 - 17:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места и на годишният размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно делегирани дейности и от общинския бюджет, одобряване на общата численост и утвърждаване на броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 9588 / 17.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.01.2020 - 17:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9585 / 16.01.2020 г.

r.raykova на Четв., 16.01.2020 - 16:46
ОТНОСНО

от Георги Кузманов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9582 / 16.01.2020 г.

r.raykova на Четв., 16.01.2020 - 11:11
ОТНОСНО

от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. "Брацигово", кв. "Сарафово, в пешеходна зона

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9581 / 15.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.01.2020 - 15:51
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ