ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ОТЧЕТ № 08 - 00 9572 / 14.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.01.2020 - 15:09
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9570 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.01.2020 - 12:21
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9567 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.01.2020 - 12:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9568 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9566 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на "Център за психично здраве - проф. д-р Иван Темков" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9563 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:22
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9560 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 15:12
ОТНОСНО

от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници от ПП "Възраждане" , относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г." 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9557 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:57
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Евелина Михалева - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9556 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:50
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение "Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9555 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:44
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Обновяване на парковото пространство пред сградата на кметството в с. Равнец, асфалтиране и ремонт на тротоарите на ул. „Съветска”, ул.„Камчия” и участъка от разклона на главен път Равнец–Братово до кв. „Тридесет и три” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9554 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9553 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г.,процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9552 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9549 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол №27/24.09.2013 г., последно изменена по т. 2, Протокол №48/25.09.2018 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9546 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9543 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:11
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ

за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.853, 07079.12.854, 07079.12.892, 07079.12.893, 07079.12.1000 и 07079.12.1012 по КК на гр. Бургас - oбщинска собственост.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010  по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.12.892 по КК на гр. Бургас – oбщинска собственост, пасище.
3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас.
      4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9542 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9539 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:20
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за счетоводно отписване от регистрите на "Чистота" ЕООД, на прехвърлени на Община Бургас ДМА, за сметка на допълнителните резерви
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9536 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:12
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9551 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:05
ОТНОСНО

от Диян Георгиев и Владимир Павлов - общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Разрешаване на обратен завой в края на бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" по посока с. Твърдица и поставяне на пътен знак "Ж9" за обозначаване на място

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9550 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:59
ОТНОСНО

от Диян Георгиев и Владимир Павлов - общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Премахване на пътен знак "Б27" на ул. "Въстаническа" №302, след кръстовището с бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" и замяната му с "Б28" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9547 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“, Mярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9545 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:50
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9544 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9540 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:02
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9534 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 13:57
ОТНОСНО

от Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. "Цар Петър" №2 и на ул. "Стефан Стамболов" № 43 пред "Български пощи" ЕАД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9533 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 13:51
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Тони Минасян и Евелина Михалева - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на "Киноклас 2020", в рамките на "София филм фест на брега" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9532 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 13:45
ОТНОСНО

от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Дофинансиране на "Училищните спортни игри" по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ