Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 9 Януари, 2019 - 12:06
от Чанко Мирчев и Кирил Петков - общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на улиците "Отец Паисий", "Шипка", "Силистра", "Граф Игнатиев" и "Гео Милев"
Последна промяна на: 28 Януари, 2019 - 14:16
Публикувано на 9 Януари, 2019 - 10:29
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
Последна промяна на: 9 Януари, 2019 - 10:29
Публикувано на 4 Януари, 2019 - 09:27
от Тодор Димитров Ангелов, относно: Разходите извършени от Община Бургас за публикации на обяви, покани, съобщения и др. във вестник "Черноморски фар"
Последна промяна на: 23 Януари, 2019 - 10:44
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК, с функционално отреждане „за смесено строителство“, с приложен  коефициент на редукция от 12%, единен за одобрения ПУП на ж.к.„Славейков“, гр. Бургас, в устройствена зона Жг1, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл. застр. до 50%, К инт...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 09:46
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 10:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.13.214, 07079.13.1511, 07079.13.1514 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 09:48
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 10:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Януари, 2019 - 10:40
Публикувано на 17 Декември, 2018 - 13:40
от инж. Чанка Коралска - За кмет на Община Бургас съгласно заповед 3563/17.12..2018г. на Кмета на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас,  за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация за срока на договора подписан между Асоциацията по ВиК и „ВиК“ ЕАД гр. Бургас
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 13:40
Публикувано на 17 Декември, 2018 - 13:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за стартиране процедура по прекратяване на “Център за кожно-венерически заболявания-Бургас” ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184, поради откриване на отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ – Бургас АД
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 13:36
Публикувано на 13 Декември, 2018 - 10:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Бургас и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 10:27
Публикувано на 11 Декември, 2018 - 14:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изготвяне на Техническо задание за откриване на процедура по сключване на договор между Община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Декември, 2018 - 14:34
Публикувано на 11 Декември, 2018 - 14:22
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA за финансиране на: (a) изграждането на нова сграда за нуждите на дружеството - отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия в УПИ XVI, кв. 135Б по плана на ЦГЧ на гр. Бургас; (б) закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на позитронно емисионен томограф с компютърен томограф (PET-CT), ведно с диспенсер; (в) закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за еднофотонна...
Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:11
Публикувано на 7 Декември, 2018 - 16:01
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Премахване на незаконно строителство до Рибарското селище
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 16:47
Публикувано на 7 Декември, 2018 - 15:58
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Нарушаване на наредбите на Общински съвет – Бургас от страна на "Свидетелите на Йехова"
Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:00
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:50
от Тодор  Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 11:50
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г. 
Последна промяна на: 6 Декември, 2018 - 11:10
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №3061/2002 г. по описа на Районен съд - Бургас, касаещо делба на пететажна сграда "Профсъюзен дом"
Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:37
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 08:58
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 08:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 08:52
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 17:17
Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 17:17
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 17:12
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имоти – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 17:12
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 17:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 17:08
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 16:57
от Станислав Райков Андреев, Веселин Матеев Пренеров, Димчо Грудев Грудев, Калояна Живкова, Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно  извънкласно обучение и практики, с цел подобряване  социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 16:57
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 16:50
от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на паметник в памет на убитите през февруари 1878 г. православни християни, българи и гърци в гр. Българово
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 16:50
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 16:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ VІ-14, кв. 12 по плана на ПЗ "Север" (бивш масив 129 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), съответен на ПИ с идентификатор 07079.3.1227 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската част от имота
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 09:05
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 16:35
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта на общинска администрация на бюджета на Община Бургас за 2019 г.
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 12:02
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 16:30
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 година за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17. Ремонт на тротоари и облагородяване на междублоково пространство на блоковете 15А, 15Б, 16, 17 и 18 в к-с "Меден Рудник", гр. Бургас
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 15:57
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 15:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица от о.т. 97 и о.т. 99, по плана на ПЗ„Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р.„Меден рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 15:36
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 15:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Последна промяна на: 3 Декември, 2018 - 15:25
Публикувано на 3 Декември, 2018 - 15:16
от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по засаждане на млади дръвчета на мястото на отрязаните на улиците "Цар Петър" и "Христо Ботев" в Бургас
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 16:58
Публикувано на 30 Ноември, 2018 - 16:53
от Димитринка Буланова и Диян Димов - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас
Последна промяна на: 30 Ноември, 2018 - 16:53
Публикувано на 30 Ноември, 2018 - 16:47
от Антон Берданков и Лиляна Драгоева - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на детска площадка в междублоковото пространство на бл.139, бл.159 и бл.68, ж.к. „Лазур“, град Бургас
Последна промяна на: 30 Ноември, 2018 - 16:47
Публикувано на 30 Ноември, 2018 - 16:33
от Антон Берданков и Лиляна Драгоева - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изграждане на паркинг и паркоместа в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор № 07079.607.49 и в поземлен имот с идентификатор № 07079.607.84,  в района на бл. № 159, бл. № 68 и бл. № 69
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 11:37
Публикувано на 30 Ноември, 2018 - 16:10
от Тошко Иванов - общински съветник от групата на Реформаторски блок и Ангел Божидаров - независим общински съветник, относно: Предвиждане на средства в бюджет 2019 г. за асфалтиране на ул.Миньорска в кв. Черно море
Последна промяна на: 30 Ноември, 2018 - 16:10
Публикувано на 29 Ноември, 2018 - 14:19
от Костантин Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на председател на Постоянната комисия по туризъм
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Ноември, 2018 - 14:19
Публикувано на 29 Ноември, 2018 - 14:14
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения
Последна промяна на: 29 Ноември, 2018 - 14:14
Публикувано на 29 Ноември, 2018 - 13:20
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица / локално платно на път I-9 /, с о.т. 140 - о.т. 140а - о.т. 140б - о.т. 140в - о.т. 140г - о.т. 140д - о.т. 140е - о.т. 140ж - о.т. 140з - о.т. 140и, от км 230+700 (пътен възел на обходен път и път I-9 „Бургас – Варна“) до км 231+950, в обвръзка с одобрен ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 „...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 16:54
Публикувано на 29 Ноември, 2018 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в УПИ XVIII, отреден – „за озеленяване“, кв. 2, по плана на кв.„Победа“, гр. Бургас
Последна промяна на: 29 Ноември, 2018 - 12:23
Публикувано на 26 Ноември, 2018 - 16:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2018: „Изграждане на Детски научен център с планетариум в гр. Бургас“
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 16:48
Публикувано на 26 Ноември, 2018 - 14:19
от Георги Дражев и група общински съветници, относно: Сключване на договор между община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 14:19
Публикувано на 26 Ноември, 2018 - 09:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в публичен търг с предмет: „Покупка на удостоверения за енергийни спестявания“ № ЕЕ2018/1, обявен от „ЧЕЗ Електро България“ АД и провеждане на търг по реда на чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 09:53
Публикувано на 26 Ноември, 2018 - 09:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отпускане на финансови средства за участие на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр. Бургас в състезание за енергийно ефективни автомобили Shell Eco-Marathon 2019 г. в Лондон с проект за изработване на нов автомобил
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 09:51
Публикувано на 23 Ноември, 2018 - 14:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложения за дейността на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2019 година, съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.
Последна промяна на: 23 Ноември, 2018 - 14:43
Публикувано на 20 Ноември, 2018 - 17:09
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Изграждане на светофарна уредба на ъгъла на улиците ,,Гладстон’’ и  ,,Сан Стефано’’
Последна промяна на: 28 Януари, 2019 - 11:28

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.