ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9444 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 15:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9419 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 14:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка  за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9416 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 14:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище „Васил Левски”- кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9418 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 14:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на НЧ "Петър Янев 1939", кв. Крайморие, Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9417 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 14:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура  BG16M1OP002-5.005 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2“, по приоритетна ос 5 «Подобряване на качеството на атмосферния въздух» по Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9445 / 09.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 13:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП "Спортни имоти" на "Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка)", находяща се в акваторията на Черно море (поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.10.623 по Кадастралната карта на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9443 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 13:16
ОТНОСНО

от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9441 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 12:26
ОТНОСНО

от Кирил Начев и Георги Събев - общински съветници от ПП СЕК, относно: Гласуване и приемане на тарифите за месечен и годишен абонамент за многоетажните паркинги, които предстои да бъдат изградени на две ключови локации в Бургас - ж.к. "Възраждане", до ул. "Сливница" и в ж.к. "Славейков" - до Спортна зала "Младост" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9440 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 12:22
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Закупуване от Община Бургас на екипи за училищни спортни отбори - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9438 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 12:11
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9437 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 12:05
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отпускане на средства за закупуване на народни носии за детска школа за народни танци "Детелини" при читалище "Съгласие 1905", гр. Българово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9436 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:59
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9435 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:55
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. "Изгрев"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9434 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:50
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на улично осветление на ул. "Манастирска" и ул. "Албатрос", в кв. "Сарафово" - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9433 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:44
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Безплатно пътуване по всички линии на градския транспорт за граждани над 75 години - Оттеглена от вносителите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9432 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Минерални бани“, землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение „Базова станция“, чрез провеждане на публичeн търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9431 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 94-00-3081(13)/19.04.2018 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас на основание §27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за предоставяне на общинска земя, с оглед постановяване на решение за обезщетяване със земеделска земя на наследници на П. С. Д. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9427 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-114 в кв.14 по плана на в.з. “Росенец”, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.114 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9425 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 11:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9424 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 10:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 81/681 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-37 в кв. 1, целият с площ 681 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9423 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 10:36
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№31, вх.№1, ет.№15, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9420 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 10:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Сдружение общински съюз на пенсионерите Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9421 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 10:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  “ Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9430 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 10:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9429 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 09:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9428 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVII-31 в кв.2 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.31 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9426 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 09:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9422 / 06.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 09:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№11, вх.№2, ет.№3, ап.-среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9415 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 17:03
ОТНОСНО

от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов - общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9413 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 17:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ