Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 20 Ноември, 2018 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – И. Михайлов, чрез майка му Т. Москова
Последна промяна на: 20 Ноември, 2018 - 17:03
Публикувано на 19 Ноември, 2018 - 15:22
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване паметника на Александър Георгиев - Коджакафалията
Последна промяна на: 19 Ноември, 2018 - 15:22
Публикувано на 19 Ноември, 2018 - 15:19
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 13:46
Публикувано на 13 Ноември, 2018 - 08:50
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:Необходими средства за провеждане на местен референдум на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 22 Ноември, 2018 - 11:25
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 17:13
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 13:45
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 17:08
от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по "Устройство на територията", Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия за младежта и спорта  и  Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на условия за поддържане и охрана на изградени спортни площадки - спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани с фитнес уреди
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 17:08
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 16:59
от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улица в кв. Ветрен, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 16:59
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 16:50
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.6.942 с НТП за селскостопански път – общинска собственост, съгласно предложение за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008 - кв. „Долно Езерово“ - с. Братово, през ПИ с идентификатори 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079....
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 16:50
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 16:40
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Поправка на явна фактическа грешка допусната в текста на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното заседание на 24.06.2014г., отразено в Протокол №37
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 16:40
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 16:32
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допълване на договор за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство със съсобствениците в УПИ І-5823, 5824,5825,5826 в кв.28 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.232 по КК на гр.Бургас, одобрен с решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.17, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42)
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 16:32
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:57
от група общински съветници, относно: Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината? 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 16:50
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:49
от Тошко Иванов - общински съветник от групата на Реформаторски блок, относно: Предвиждане на средства в бюджет 2019г. за проектиране и изграждане на паркоместа и облагородяване на района бл. 78 и бл. 79 в ж.к. „Меден рудник“
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:49
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:41
от Калояна Живкова и Петко Георгиев - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на план за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в Общински съвет – Бургас и Общинска администрация – Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:41
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:36
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:36
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:25
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. и определяне на цена за ползването им
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:25
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:16
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Определяне на управители на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС“ ЕООД  и “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:16
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:09
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас на плувен басейн в сградата на училището, отразен с идентификатор 07079.653.61.7.1 по КККР на гр. Бургас – публична общинска собственост
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:09
Публикувано на 12 Ноември, 2018 - 10:02
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост
Последна промяна на: 12 Ноември, 2018 - 10:02
Публикувано на 9 Ноември, 2018 - 10:11
от Костантин Луков - Председател на Общински съвет и Евгений Мосинов - общински съветник, относно: Ремонт на ул. "Пиротска", в частта от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Оборище“, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Ноември, 2018 - 10:11
Публикувано на 8 Ноември, 2018 - 13:47
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №3170/05.11.2018 г. , относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Ноември, 2018 - 13:47
Публикувано на 7 Ноември, 2018 - 14:10
от Красимира Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Брегоукрепването на квартал Сарафово, гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 13:44
Публикувано на 6 Ноември, 2018 - 09:51
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет-Бургас
Последна промяна на: 6 Ноември, 2018 - 09:51
Публикувано на 1 Ноември, 2018 - 09:22
от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Освобождаване на общинския съветник Георги Атанасов като зам.-председател на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 1 Ноември, 2018 - 09:22
Публикувано на 30 Октомври, 2018 - 08:55
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на детска площадка в УПИ I-58,82 в кв.12 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к.,,Изгрев’’,гр. Бургас,съответен на ПИ с идентификатор 07079.501.58 по одобрените КККР на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:55
Публикувано на 30 Октомври, 2018 - 08:41
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно:  Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране придобиването на 3 броя нови 9-метрови градски автобуси с оглед изпълнение на Договор за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10,06,2014 г., сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:41
Публикувано на 29 Октомври, 2018 - 17:07
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в публичен търг с предмет: „Покупка на удостоверения за енергийни спестявания“ № ЕЕ2018/1, обявен от „ЧЕЗ Електро България“ АД
Последна промяна на: 29 Октомври, 2018 - 17:07
Публикувано на 29 Октомври, 2018 - 17:02
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Даване на съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи движими вещи от "Чистота" ЕООД
Последна промяна на: 29 Октомври, 2018 - 17:02
Публикувано на 26 Октомври, 2018 - 11:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на съществуването на самостоятелна паралелка I клас с по-нисък от минималния брой ученици за учебната 2018/2019 г. в ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа, гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Октомври, 2018 - 11:45
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 15:32
от Стефан Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Получени средства от Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ БЕЙ СИН“, във връзка с организирането и провеждането на 6 - то световно първенство по УШУ за младежи – Бургас 2016 год.
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 15:32
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 14:06
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 14:06
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 13:47
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ на кв. 62, 127, 130 по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 13:47
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 09:55
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:28
Публикувано на 18 Октомври, 2018 - 15:00
от Ангел Д. Божидаров - общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Построен път от центъра на кв. Черно море" до втория тласкател за отпадни води
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:23
Публикувано на 17 Октомври, 2018 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Даване на съгласие за пристрояване и надстрояване на съсобствена сграда с идентификатор 07079.613.378.1 по одобрената Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, построена в ПИ 07079.613.378 по КК – частна собственост по реда на чл. 183, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Октомври, 2018 - 16:03
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 16:38
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Б. Кирякова чрез съпруга й Р. Киряков
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 16:38
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 13:39
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.2.2152 по КККР на гр. Бургас, с площ 506 кв. метра
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 13:39
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 11:13
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 11:13
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:48
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Петко Георгиев, Станимир Апостолов и Виолета Илиева - общински съветници, относно: Демонтиране на плоча с идеологически надпис, поставена на фасадата на ПГМЕЕ - Бургас
Последна промяна на: 26 Октомври, 2018 - 11:36
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:40
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.23, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:40
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:31
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III, кв. 1A по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:31
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:24
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, бул.„Демокрация“ № 104, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Онкоболни и приятели“
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:24
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 15:50
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещения от сграда, разположена в Приморски парк, гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Сдружение РАВЕН СТАРТ 2009“
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 15:50
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 14:16
от Костантин Луков, Веселин Пренеров, Димчо Грудев, Калояна Живкова, Станислав Андреев, Георги Дражев – общински съветници, относно: Удостояване на българския естраден изпълнител Мустафа Чаушев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас
Последна промяна на: 24 Октомври, 2018 - 09:21
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 13:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие  на  Община Бургас, като асоцииран партньор, в изпълнението на интегриран проект в приоритет „Въздух“ и с наименование “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма Лайф 2017 – Life Action Grant 2017
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 13:53
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 10:34
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 10:34

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.