ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9408 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 16:22
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътен светофар в к-с „Изгрев“ на кръстовището на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9409 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 16:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9410 / 05.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 16:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9406 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 10:41
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9404 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 10:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9389 / 28.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 29.11.2019 - 08:54
ОТНОСНО

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9383 / 28.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 28.11.2019 - 16:16
ОТНОСНО

от Живко Господинов – общински съветник от БСП и Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно:  Изграждане на детска площадка в квартал „Банево” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9371 / 25.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 28.11.2019 - 11:26
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9372 / 25.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 26.11.2019 - 10:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9364 / 22.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 22.11.2019 - 11:41
ОТНОСНО

от инж. Георги Михайлов Спасов - общински съветник от БСП, относно: Направа основен ремонт на двора на ДЦГ "Раковина", с адрес: гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" №48 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9363 / 21.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 21.11.2019 - 17:25
ОТНОСНО

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ ” с цел Кандидатстване с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9362 / 21.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 21.11.2019 - 16:16
ОТНОСНО

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Избор на представител на Общински съвет - Бургас, в процедурата по възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортна схема, квота на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9313 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 14:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас/ до УПИ I-119, /ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас/,  м.827, кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9303 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 12:26
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9310 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:43
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от ремонт на кръстовището на ул. "Странджа планина" и бул. "Сан Стефано" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9312 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие  по реда на ЗОЗЗ за изработване и одобряване на ПУП - ПУР за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ /бивша „Курт тепе“/ и местност „Дванадесетте“ /бивша „Оникилика“/, землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес - парк 1“, засягащи ПИ с идентификатори 07079.2.559 и 07079.2.660 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

2. Одобряване на ПУП - ПУР  по реда на ЗУТ за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр.Бургас, местност „Вълчи връх“ /бивша „Курт тепе“/ и местност „Дванадесетте“ /бивша „Оникилика“/, землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес-парк 1“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9334 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:01
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”

2.  Одобряване на задание за   изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място /в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, с включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”
3. Одобряване на “Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място /в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9344 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 10:29
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Приемане на Правила за провеждане на Национален конкурс за поезия "Христо Фотев"  - Оттеглена от вносителя

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9314 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 10:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас /землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17/.
2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас /землището на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9315 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 10:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП - ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.
2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9316 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:52
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП-ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077, 07079.3.1078 и 07079.3.1106 по КК на гр. Бургас, които са Общинска частна собственост.

2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП-ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи търла“, в землището на кв. Лозово, гр. Бургас – общинска частна собственост.
      3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП-ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас.
      4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП-ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9309 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:30
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Неограничено безплатно пътуване по утвърдените линии на градския транспорт в почивните дни, за правоимащи  граждани над 75 години, които имат издадени карти за преференциални пътувания за съответния месец 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9308 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:26
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9307 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9295 / 13.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9320 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9322 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 08:59
ОТНОСНО

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Избор на независим финансов одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на "Бургаски пазари" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9321 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 08:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9289 / 13.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 19:02
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Сан Стефано" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ