• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.171а - о.т.171б - о.т.171в - о.т.171г - о.т.171д - о.т.171е - о.т.171ж - о.т.171з - о.т.171и - о.т.171й - о.т.171к, изменение на ПУП – ПУР, в частта на обслужваща улица при о.т.102г и изменение на ПР на кв.Долно Езерово, в частта на обслужваща улица с о.т.102 - о.т.171 - о.т.171а, в устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Долно Езерово /бивш стопански двор на кв.Долно Езерово, в бивша местност „Герен бунар/, съгласно черните, червени, сини, зелени и кафяви линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
386
ОБНОВЕНО:
31.05.2018 - 11:19
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.