понеделник, Юли 10, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 09:25
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Бургас
 
10
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 10:08
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“, УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“, УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18, УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“ и УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ се провеждат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас и се променят...
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 10:52
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас.
 
11
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 11:32
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Промяна в тематиката на "Парк на миниатюрите" - Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 11:37
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №104, вход 2, етаж 4, апартамент №35-среден, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 11:43
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №71, вход 3, етаж 4, апартамент №54-десен, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 11:50
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 11:55
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №11(411), вход 10(К), етаж 2, апартамент №26-ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
12
Категория:
10 Юли, 2017 - 12:05
Веселин Пренеров – Общински съветник от Общински съвет – Бургас, председател на ПК по „Култура и читалищна дейност“, член на ПК по „Образование и вероизповедания“ и на комисия по „Реклама“; Красимира Маркович – Общински съветник от Общински съвет – Бургас, председател на ПК по „Бюджет и финанси“, член на ПК по „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“; Живко Табаков - Общински съветник от Общински съвет – Бургас, председател на ПК по „Туризъм“; Борислав Чакринов – Директор Драматичен театър „Адриана Будевска“; Милен Николов –Директор РИМ – Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 12:10
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория:
10 Юли, 2017 - 12:14
Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Бургас по реда на този правилник, подават Заявление по образец, придружено с кратка анотация на проекта. Документите за кандидатстване се подават в 5 екземпляра, както следва: 1. Формуляр за кандидатстване и попълнен образец на Бюджет на проекта; 2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник – Съдебна регистрация за юридически лица и творческа автобиография за физически лица; 3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова; 4. Декларация, удостоверяваща нефинансов...
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 12:24
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 07079.601.119.5 по КК на гр.Бургас /павилион №5/, разположен на територията на ОДЗ „Звездица- Зорница“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 12:32
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№5, ап.№14, на наемател, настанен по административен ред.
 
13
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:02
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V, кв.2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:21
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:31
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.3, вх.5, ет.1, ап. ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-03.002-0154-C01, ведно с допълнително споразумение №1 към него за проект „Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас”
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:51
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 13:57
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І-1594,2089 в квартал 141 по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
14
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 14:15
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7„Г“ по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 14:26
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-5010247, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория:
10 Юли, 2017 - 14:34
СЕСИЯ 1 (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.) Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 31 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок за изпълнение на проектите – 15 септември.
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 14:34
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 
Категория:
10 Юли, 2017 - 14:35
Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника. * Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани...
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 14:40
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №91, вход 4, етаж 5, апартамент №86-среден, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 14:55
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1106, 07079.3.1125, 07079.3.1147, 07079.3...
 
15
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:09
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.322 по КК на гр.Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 
Категория:
10 Юли, 2017 - 15:09
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:17
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІV, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура, чрез изменение на ПУП - ПР на УПИ ІV и УПИ VI в кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, с цел придаване на части от горните към уличната регулация на обслужваща улица с о.т. 44- о.т.45 по действащ ПУП-ПРЗ на кв. „Зорница“, гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:25
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 по КККР на гр.Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина” № 17, ет.0, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение за демократично образование „ФАР”
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:32
от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:37
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-...
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 15:59
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за производствени дейности“, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас се отнема, с цел да се разшири габарита на уличната регулация на ул.„Крайезерна“ и за новия УПИ VIII се запази отреждане, характер, начин на застрояване и устройствени показатели за застрояване, в съответствие с тези по действащ ПУП. 2. Одобряване на...
 
16
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 16:22
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з.“Минерални бани“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.25, 07079.701.27, 07079.701.28, 07079.701.30, 07079.701.32, 07079.701.33, 07079.701.34, 07079.701.45, 07079.701.46, 07079.701.47, 07079.701.48, 07079.701.49, 07079.701.50, 07079.701.51, 07079.701.52, 07079.701.53, 07079.701.54 по КК на гр.Бургас /бивши ПИ с пл.№335, 336, 337, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 714 и 718 по недействащ КП на в.з.Минерални...
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 16:29
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол № №7/26.01.2016 г.
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 16:39
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 16:43
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построени в същия сгради
 
Категория:
10 Юли, 2017 - 16:47
 
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 16:48
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ-2224 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.319 по КККР на гр.Бургас, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.319.1.3 по КККР на гр.Бургас и тавански етаж в сграда с идентификатор 07079.610.319.1 по КККР на гр.Бургас
 
17
Категория: Докладни записки
10 Юли, 2017 - 17:11
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.