четвъртък, Март 1, 2018

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Новини
1 Март, 2018 - 10:49
Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника. * Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани...
 
13
Категория: Одобрени ПУП
1 Март, 2018 - 13:54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 47202.501.1217 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивш ПИ с пл.№220, (по плана на с. Маринка, одобрен със Заповед №221/24.02.1973 г. на Председателя на ОНС Бургас), се урегулира нов УПИ VII-1217, в кв.40, по плана на с. Маринка, отреден „за смесено предназначение“, с...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.