петък, Август 10, 2018

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници
10 Август, 2018 - 09:02
Приета с Решение №46 по Протокол №12 от 18.09.08г. на Общински Съвет – гр. Бургас, изменена и допълнена: с решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 от Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. с Решение №1750/01.11.2016 г. по адм.д.№1436/2016 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 28.11.2016 г., отменена с решение по т.2, Протокол №45/31.07.2018 г.
 
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници
10 Август, 2018 - 09:04
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2 , Протокол № 45 /31.07.2018 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
10 Август, 2018 - 09:07
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.
 
Категория: Входящи писма
10 Август, 2018 - 09:58
от П. Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Промени в разписанията на линии №7, 7А и 8
 
10
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 10:06
от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Създаване на временна комисия за изработване на Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас
 
Категория: Входящи писма, Докладни записки
10 Август, 2018 - 10:12
от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"
 
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 10:19
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №2162/08.08.2018 г., относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 5, Раздел ХI,I „Услуги, предоставени от училища“
 
12
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 12:12
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 12:21
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управитeли на „ДКЦ I - БУРГАС“ ЕООД и „ДКЦ II - БУРГАС“ ЕООД и продължаване на действащото правоотношение с управителя на “ЦКВЗ-БУРГАС“ ЕООД
 
14
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 14:37
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Предоставяне сградата на Летния театър за безвъзмездно ползване от народната певица г-жа М. Андреева
 
16
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 16:24
от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1387, кв. 112 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.
 
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 16:31
от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-2637,2638 в кв. 39 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 16:43
от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХV-656, кв. 67 по плана на с. Равнец, общ. Бургас
 
17
Категория: Докладни записки
10 Август, 2018 - 17:01
от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж и сервитут върху поземлени имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Българово, община Бургас за изграждане на обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица-изток“ до п/ст „Бургас“
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.