вторник, Декември 4, 2018

Време Съдържание
Ден
 
08
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 08:35
от група общински съветници, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 за чествания на 100 години футбол в Бургас с името Черноморец
 
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 08:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)
 
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
 
10
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 10:06
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за преобразуване, чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД
 
11
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 11:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №3061/2002 г. по описа на Районен съд - Бургас, касаещо делба на пететажна сграда "Профсъюзен дом"
 
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г.
 
Категория: Докладни записки
4 Декември, 2018 - 11:50
от Тодор Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.