петък, Февруари 8, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
8 Февруари, 2019 - 09:58
от И. Агафонов - управител на "Про Комюникейшънс" ЕООД, относно: Договаряне за разсрочване на задължения по двата концесионни договора от 02.09.2010 г.
 
11
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 11:45
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Общинска програма за детето 2019 г.
 
15
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:09
от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Даване на съгласие за осигуряване на финансиране чрез банков кредит
 
Категория: Входящи писма, Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:13
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно : Мерки за намаляване на шумовото натоварване на територията на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.13.1937 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 15:49
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост - кафе в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
16
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 16:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018г. заседание /Протокол №38/
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 16:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 45/852 кв.м идеални части от УПИ I-214 в кв. 20, целият с площ 852 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 16:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 16:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
 
17
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 252/1146 кв.м идеални части от УПИ ХVІ-1099 в кв. 81, целият с площ 1146 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 17:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-92 в кв.11 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.92 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
18
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е35 по актуалнa план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на „Кметство", кв. „Крайморие", чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект - предназначен за пощенски услуги
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общински идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и общински идеални части от сградите в имота
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 18:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/1055 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-56 в кв. 1, целият с площ 1055 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
19
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 19:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 19:11
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС” ЕООД
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 19:15
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 19:22
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2019 г.
 
Категория: Докладни записки
8 Февруари, 2019 - 19:30
от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 07079.605.164 - собственост на "Бургаски пазари" ЕООД, представляващ недвижим имот с площ 14 409 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ПЗ Север
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.