петък, Април 12, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Новини, Входящи писма
12 Април, 2019 - 10:02
ОТМЕНЯ чл.32, ал.4, изречение второ от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас. ОТХВЪРЛЯ протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас в ОСТАНАЛАТА му ЧАСТ.
 
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници
12 Април, 2019 - 10:40
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1 3 , Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.; изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол №26/23.07.2013г.), изм. с Определение №305 от 13.02.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №495 от 19.03.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд – Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 10:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2018 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 10:56
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински Съвет, гр. Бургас, Стефан Кънев Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Диян Вълков Димов - председател на Постоянна комисия по транспорт и морско дело, относно: Изграждане на места за престой и паркиране на двуколесни пътни превозни средства на бул. „Демокрация” от кръстовището с ул. “Рилска” до пешеходната пътека с бул. „Алеко Богориди”.
 
13
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 13:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение на проект за деление на гр. Бургас на райони
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 13:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 13:49
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Владимир Русев Стоянов
 
16
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2020 година
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 16:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова обслужваща улица с о.т. Е - о.т. Д - о.т. Г(70) - о.т. 69(НК1) - о.т. 68 - о.т. 67(КК1) -о.т.66(НК2) - о.т. 65 - о.т. 64(КК2) - о.т. 63 и о.т. Д - о.т. В - о.т. Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр. Бургас в границите на устройствени зони 07079//35 и 7/Пп по действащ ОУП и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1165, 07079.3.1184, 07079.3.1125 и 07079...
 
17
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 6, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска асоциация на пенсионерите обединени-Бургас“
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица“ № 27-29, вх. Б, етаж 1, апартамент „Г“, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с пл. №1116, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №143.460 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 72, вх. 3, ет. 6, ап. 16 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 17:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ IX-318, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
18
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ VI-255, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица УПИ I-27, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ II-833, кв. 59 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1536,1552 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1223 в кв. 87 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ XVI-851, кв. 63 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 18:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице , чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи Урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-143 и VI-общ. в кв. 17 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас
 
19
Категория: Докладни записки
12 Април, 2019 - 19:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IV-122 в кв. 15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.122 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.