сряда, Май 22, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Докладни записки
22 Май, 2019 - 09:14
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед 1291/20.05.2019 г., относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по предложения дневен ред.
 
Категория: Докладни записки
22 Май, 2019 - 09:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.616.270 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ II-19.20. кв. 96. по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас в условията на защита на доказан обществен интерес и стартиране на процедура по изменение на действащ ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ I и УПИ II в нов УПИ I, отреден „За училище“ в кв.9б по плана на ж.к. „Възраждане“ по плана на гр. Бургас
 
15
Категория: Новини, Важни съобщения
22 Май, 2019 - 15:15
ПОКАНА за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал.4 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним да присъствате на обществено обсъждане за представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2018 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 05 .06.201 9 година от 17.00 часа в...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.