петък, Юни 21, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
21 Юни, 2019 - 09:56
от Красимир Петков - председател на управителен съвет ТЦ "Престиж", относно: Изграждане на нов паркинг между бл.№60 и бл.№61 в ж.к. "Славейков"
 
10
Категория: Докладни записки
21 Юни, 2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“, Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.004-0007 в ИСУН, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие...
 
Категория: Докладни записки
21 Юни, 2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
 
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии
21 Юни, 2019 - 10:59
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.07.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2019 г. (вторник) . Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС ТУРИЗЪМ 16.07.2019 г. вторник 10:00 ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО 16.07.2019 г. вторник 11:00 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 16.07.2019 г. вторник 13:30 ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 16.07.2019 г. вторник 15:00 ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 16.07.2019 г...
 
11
Категория: Новини, Входящи писма
21 Юни, 2019 - 11:40
ОТМЕНЯ по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за управление на територията на Община Бургас, в частта относно въведеното изискване „за притежаване на разрешително по чл.37 и чл.67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда“ за извършването на дейностите по събиране и транспортиране на ИУМПС.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.