сряда, Юли 17, 2019

Време Съдържание
Ден
 
11
Категория: Докладни записки
17 Юли, 2019 - 11:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с проектни идентификатори 07079.2.2845 и 07079.2.2841 по КККР на гр.Бургас, находящи се в м.“Тъмното“ (бивша м.“Хаинлъка“), землище гр.Бургас, с начин на трайно ползване –за улица
 
Категория: Докладни записки
17 Юли, 2019 - 11:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-619 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
17 Юли, 2019 - 11:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
12
Категория: Докладни записки
17 Юли, 2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете 2. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.