Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
03.07.2017 - 15:14
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
03.07.2017 - 15:28
О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Управител на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД, в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас по т.48 от Протокол №26/25.04.2017г.       I.         ...
 
 
03.07.2017 - 15:37
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2017 г., Протокол № 28, т. 3 (вх. № 08-00-6269) от дневния ред
 
 
04.07.2017 - 10:27
от Мая Казанджиева - Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", относно: Искания за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
04.07.2017 - 10:29
от Диана Мешкова - Управител КСТ "Нефтохимик-78", относно: Искания за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
 
06.07.2017 - 09:04
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
 
 
06.07.2017 - 09:15
от д-р Антонио Душепеев и Калояна Живкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на терени за осигуряване възможност за внасяне на растителност по инициатива на физически и юридически лица, граждански и обществени сдружения, инициативни групи и други
 
 
06.07.2017 - 09:24
от Калояна Живкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас, които да участват в работата на комисиите, определящи критериите за класиране на кандидатите по програмата за разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на...
 
 
06.07.2017 - 09:43
от Атанас Петров Симеонов - ЕТ "АПЕС - Атанас Симеонов", относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство - извършване на строителни и монтажни работи по цялостно играждане на "Спортен комплекс"
 
 
06.07.2017 - 09:52
от собственици на жилища във вход 1 и вход 2, бл. 77 в ж.к. "Лазур", гр. Бургас, относно: Недопускане разширяване на търговска площ в градинката между двата входа
 
 
06.07.2017 - 10:26
От Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна в числеността на персонала за осигуряване медицинско обслужване на децата в новооткрито учебно заведение
 
 
06.07.2017 - 10:30
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.
 
 
06.07.2017 - 10:36
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
 
 
07.07.2017 - 08:40
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп. по т.9, Протокол № 51/28.04.2015 г.; по т.1, Протокол №9/29.03.2016 г.; по т.3, Протокол №16/30.08.2016 г...
 
 
07.07.2017 - 15:14
ВХ. № НА ПРОЕКТ; КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА   РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА   1.Заявление № 08-00-6301/26.06.2017г. Независима фондация...
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
10.07.2017 - 09:25
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Бургас
 
 
10.07.2017 - 10:08
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за...
 
 
10.07.2017 - 10:52
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас.
 
 
10.07.2017 - 11:32
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Промяна в тематиката на "Парк на миниатюрите" - Бургас  
 
 
10.07.2017 - 11:37
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №104, вход 2, етаж 4, апартамент №35-среден, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 11:43
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №71, вход 3, етаж 4, апартамент №54-десен, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 11:50
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 11:55
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №11(411), вход 10(К), етаж 2, апартамент №26-ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 12:05
Веселин Пренеров – Общински съветник от Общински съвет – Бургас, председател на ПК по „Култура и читалищна дейност“, член на ПК по „Образование и вероизповедания“ и на комисия  по „Реклама“; Красимира Маркович – Общински съветник от...
 
 
10.07.2017 - 12:10
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 12:14
  Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Бургас по реда на този правилник, подават Заявление по образец, придружено с кратка анотация на проекта. Документите за кандидатстване се подават в 5 екземпляра, както следва: 1.      Формуляр за...
 
 
10.07.2017 - 12:24
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 07079.601.119.5 по КК на гр.Бургас /павилион №5/, разположен на територията на ОДЗ...
 
 
10.07.2017 - 12:32
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№5, ап.№14, на наемател, настанен по административен ред.
 
 
10.07.2017 - 13:02
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V, кв.2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 
 
10.07.2017 - 13:21
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху...
 
 
10.07.2017 - 13:31
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, бл.3, вх.5, ет.1, ап. ляв, на наемател, настанен по административен ред 
 
 
10.07.2017 - 13:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „...
 
 
10.07.2017 - 13:51
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас
 
 
10.07.2017 - 13:57
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І-1594,2089 в квартал 141 по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
 
10.07.2017 - 14:15
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7„Г“ по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
 
 
10.07.2017 - 14:26
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-5010247, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
10.07.2017 - 14:34
СЕСИЯ 1 (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.) Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 31 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок за изпълнение на проектите – 15 септември.
 
 
10.07.2017 - 14:34
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 
 
10.07.2017 - 14:35
Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като...
 
 
10.07.2017 - 14:40
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №91, вход 4, етаж 5, апартамент №86-среден, на наемател, настанен по административен ред
 
 
10.07.2017 - 14:55
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и...
 
 
10.07.2017 - 15:09
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.322  по КК на гр.Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 
 
10.07.2017 - 15:09
 
 
10.07.2017 - 15:17
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІV, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, за изграждане на...
 
 
10.07.2017 - 15:25
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 по КККР на гр.Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа...
 
 
10.07.2017 - 15:32
от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията  
 
 
10.07.2017 - 15:37
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 
 
10.07.2017 - 15:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за...
 
 
10.07.2017 - 15:59
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за производствени дейности“, ПИ с проектен идентификатор 07079....
 
 
10.07.2017 - 16:22
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з.“Минерални бани“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.25, 07079.701.27, 07079.701....
 
 
10.07.2017 - 16:29
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол...
 
 
10.07.2017 - 16:39
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас
 
 
10.07.2017 - 16:43
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построени в същия сгради
 
 
 
 
10.07.2017 - 16:48
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ-2224 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.319 по...
 
 
10.07.2017 - 17:11
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
11.07.2017 - 15:57
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІV-121, кв. 8 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас
 
 
12.07.2017 - 11:44
от Петър Йонов - председател на КВС "Черноморец" Бургас, относно: Финансово подпомагане
 
 
12.07.2017 - 11:48
от Йорданка Маркова, относно: Наем на помещение за обучителен център
 
 
12.07.2017 - 15:13
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник, относно: Финансово подпомагане
 
 
12.07.2017 - 15:17
от Стефан Георгиев - президент на КБ Черноморец - Бургас, относно: Финансово подпомагане
 
 
13.07.2017 - 12:07
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.5 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас и изменение на границата между УПИ I и УПИ ХХII-174...
 
 
13.07.2017 - 16:11
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Черноморец
 
 
14.07.2017 - 09:01
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО - БУРГАС“ (СНЦ „МИГ Камено-Бургас“) по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите...
 
 
14.07.2017 - 10:50
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на решение на решение по т.5 от Протокол №28/27.06.2017 г. във връзка с кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001...
 
 
14.07.2017 - 12:06
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.13....
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
17.07.2017 - 10:28
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно:  Намеренията на общинска администрация за реализация на проект "Атракцион подземен град"
 
 
17.07.2017 - 12:13
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.07.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.07.2017 година (сряда) при неизчерпване на...
 
 
17.07.2017 - 14:12
от Пламен Янев - член на УС на Баскетболен клуб "Черноморец" Бургас, относно: БК "Черноморец"
 
 
17.07.2017 - 14:20
от Мая Манолова - омбудсман на Република България, относно: Жалба, №10594/2016 г., до Омбудсмана на Република България
 
 
 
 
 
21.07.2017 - 08:54
от Спортен клуб по канадска борба "Херкулес", относно: Финансово подпомагане
 
 
21.07.2017 - 09:03
от Р. Жекова - РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас, относно: РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас
 
 
21.07.2017 - 09:11
от Калчо Станков Белов - Председател на Постоянната комисия за младежта и спорта към Общински съвет - Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в т. 13.3 и т.13.5 от Решение на Общински съвет - Бургас по т.10 от дневния ред на заседанието, проведено на 31.01.2017 г. (Протокол №23...
 
 
21.07.2017 - 09:21
от Жельо Вардунски - председател на УС на СНЦ "МИГ Камено - Бургас", относно: СНЦ "МИГ Камено-Бургас"
 
 
21.07.2017 - 09:36
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО - БУРГАС“ (СНЦ „МИГ Камено-Бургас“) по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите...
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
24.07.2017 - 14:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
 
 
24.07.2017 - 14:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна трасето на Републикански път IIІ-9008 „Бургас - Долно Езерово“
 
 
24.07.2017 - 17:29
от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, относно: Избор на резервен член в Съвета на директорите в ПФСК „Черноморец Бургас“ АД
 
 
25.07.2017 - 15:13
  ДНЕВЕН РЕД     ОбС 08-00-6364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на...
 
 
26.07.2017 - 14:19
  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за...
 
 
26.07.2017 - 14:24
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за...
 
 
26.07.2017 - 14:27
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и §8, ал.2 от ПР на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от кв.2,...
 
 
26.07.2017 - 14:31
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който за ПИ с идентификатор 47202.501....
 
 
26.07.2017 - 16:30
Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.08.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 29.08.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Важно! ПК по култура и читалищна дейност ще заседава...
 
 
27.07.2017 - 12:05
от граждани живущи в кв. Крайморие, гр. Бургас, относно: Изграждане на детска площадка на ул. Вълнолом, кв. Крайморие
 
 
27.07.2017 - 12:14
от Антония Атанасова Статева, относно: Финансово подпомагане на инвитро процедури
 
 
28.07.2017 - 10:39
на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. ноември 2016 г.  - м. май 2017 г.
 
 
28.07.2017 - 10:43
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Кандидатстване на „КОЦ Бургас” ЕООД за финансиране от „Регионален фонд за градско развитие“ АД
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
31.07.2017 - 10:14
от живущи в гр. Бургас, ул. "Цариградска" 70, относно: Влючване на паркинг на ул. "Цариградска" в "Синя зона" на град Бургас
 
 
31.07.2017 - 11:59
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
31.07.2017 - 12:08
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 25.07.2017 г., Протокол № 29, т. 1 (вх. № 08-00-6364) от дневния ред.
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.