Декември 2017

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
01.12.2017 - 10:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона 
 
 
01.12.2017 - 10:53
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
01.12.2017 - 11:13
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 3 (вх. № 08-00-6750) от дневния ред.
 
 
01.12.2017 - 11:16
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 4 (вх. № 08-00-6744) от дневния ред.
 
 
01.12.2017 - 11:23
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 5 (вх. № 08-00-6738) от дневния ред.
 
 
01.12.2017 - 16:24
от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Реорганизацията на работата в Център за обществена подкрепа, промяна на щатното разписание и кода на икономическа дейност
 
 
01.12.2017 - 16:31
от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управитeл на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД
 
 
01.12.2017 - 16:36
от Пеньо Мечков - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт на тротоар в зона "В", ж.р. "Меден Рудник"
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
04.12.2017 - 11:11
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани с комплект инструменти за Отделение по онкологична хирургия при "КОЦ - Бургас" ЕООД
 
 
04.12.2017 - 11:22
от Група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 
 
04.12.2017 - 16:06
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Изменение и допълнение на концесионни договори с № 91-00-696/02.09.2010г. и № 91-00-685/4/02.09.2010г.
 
 
04.12.2017 - 16:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Откриване на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации от учебната 2018/2019 година 
 
 
04.12.2017 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически и юридически лица, чрез продажба на общинските 243,54/1101 кв. м идеални части от УПИ V в кв.164, целият с площ 1101 кв. м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с...
 
 
04.12.2017 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 178/1192 кв. м идеални части от УПИ ІІ-487, кв. 37, целият с площ 1192 кв. м, по плана на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас - частна общинска...
 
 
04.12.2017 - 16:44
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда" при Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2018...
 
 
04.12.2017 - 16:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ на язовири- публична общинска собственост за стопанисване, поддръжка и експлоатация
 
 
04.12.2017 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване в полза на физически лица за изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-280,281 в кв.20 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас,...
 
 
04.12.2017 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.705.2835 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 
 
04.12.2017 - 17:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к...
 
 
05.12.2017 - 09:40
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г., по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.
 
 
05.12.2017 - 09:44
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3,  Протокол № 34/28.11.2017 г.  
 
 
05.12.2017 - 09:48
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.
 
 
05.12.2017 - 09:51
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 25/28.03.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.
 
 
06.12.2017 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане /проектиране и строителство/ на “Спортен и развлекателно-атракционен комплекс“ на...
 
 
07.12.2017 - 16:05
от Кирил Петков - общински съветник, относно: Увеличение на цените в училищните столове
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
11.12.2017 - 09:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за изработване на подробен устройствен план за обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, с което ще се...
 
 
11.12.2017 - 15:24
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.12.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 20.12.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
12.12.2017 - 09:29
от живущи в блок 20, 21, и 22, в к-с "Изгрев", гр. Бургас, относно: Отстраняване на дворно място, намиращо се в междублоково пространство на бл. 20 и бл. 21 в к-с "Изгрев", гр. Бургас
 
 
12.12.2017 - 11:48
от Богумил Т. Кралев, относно: Център за временно настаняване
 
 
 
14.12.2017 - 14:29
На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 14.12.2017 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в...
 
 
15.12.2017 - 12:12
от Димитър Никиолов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-333, масив 78, местност „...
 
 
15.12.2017 - 12:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на дейност "кариерно ориентиране и консултиране" и увеличаване на щата на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас
 
 
15.12.2017 - 14:11
на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни 2017 г.  - м. ноември 2017 г.
 
 
15.12.2017 - 15:11
от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Приходи от концесии и наеми на плажове на територията на Община Бургас за 2017 г.
 
 
15.12.2017 - 15:18
от Николай Стоянов Стоянов - председател на СНЦ "Клуб на Привържениците на Нефтохимик Бургас", относно: ПФК Нефтохимик Бургас
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
18.12.2017 - 10:36
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2018 г.
 
 
18.12.2017 - 11:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Рефинансиране на съществуващ кредит на "Хляб и Хлебни изделия" ЕООД в Тъговска банка "Виктория"
 
 
18.12.2017 - 16:47
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в комисията за изработване на здравна карта на Област Бургас
 
 
18.12.2017 - 17:02
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД до завръщането на управителя след ползване на отпуск за временна неработоспособност
 
 
19.12.2017 - 16:15
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-6849 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“ при Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и...
 
 
 
21.12.2017 - 15:55
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.01.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 30.01.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ...
 
 
22.12.2017 - 13:15
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
22.12.2017 - 13:25
Приета на заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 1 (вх. № 08-00-6849) от дневния ред.
 
 
 
 
22.12.2017 - 13:32
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 4 (вх. № 08-00-6825) от дневния ред
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.