Декември 2018

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
03.12.2018 - 15:10
от Калояна Живкова и Пеньо Мечков - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на проект за облагородяване и поставяне на паркова мебел в местността Шилото
 
 
03.12.2018 - 15:16
от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по засаждане на млади дръвчета на мястото на отрязаните на улиците "Цар Петър" и "Христо Ботев" в Бургас
 
 
03.12.2018 - 15:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2018BG16SPO001 за щетите от природните...
 
 
03.12.2018 - 15:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица от о.т. 97 и о.т. 99, по плана на ПЗ„Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р.„Меден...
 
 
03.12.2018 - 15:40
от СНЦ "ФК Черноморец 1919 Бургас", относно: Учредяване право на ползване върху имот - частна общинска собственост в ж.к. "Славейков"
 
 
03.12.2018 - 16:30
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 година за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17. Ремонт на тротоари и облагородяване на междублоково пространство на блоковете 15А, 15Б, 16, 17 и 18 в к-с "Меден Рудник", гр....
 
 
03.12.2018 - 16:35
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта на общинска администрация на бюджета на Община Бургас за 2019 г.
 
 
03.12.2018 - 16:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ VІ-14, кв. 12 по плана на ПЗ "Север" (бивш масив 129 по недействаща КВС на землище гр. Бургас), съответен на ПИ с идентификатор 07079.3.1227 по КККР на гр. Бургас...
 
 
03.12.2018 - 16:50
от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на паметник в памет на убитите през февруари 1878 г. православни християни, българи и гърци в гр. Българово
 
 
03.12.2018 - 16:57
от Станислав Райков Андреев, Веселин Матеев Пренеров, Димчо Грудев Грудев, Калояна Живкова, Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници...
 
 
03.12.2018 - 17:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт...
 
 
03.12.2018 - 17:12
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имоти – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
 
 
03.12.2018 - 17:17
Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма...
 
 
04.12.2018 - 08:35
от група общински съветници, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 за чествания на 100 години футбол в Бургас с името Черноморец
 
 
04.12.2018 - 08:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез  директно предоставяне на...
 
 
04.12.2018 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството...
 
 
04.12.2018 - 10:06
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за преобразуване, чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД
 
 
04.12.2018 - 11:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №3061/2002 г. по описа на Районен съд - Бургас, касаещо делба на пететажна сграда "Профсъюзен дом"
 
 
04.12.2018 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г. 
 
 
04.12.2018 - 11:50
от Тодор  Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
 
 
05.12.2018 - 11:23
  ПОКАНА На 6-ти декември, Никулден, Общински съвет - Бургас ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат удостоени с почетно отличие за 2018 г. заслужилите жители на града ни! Заповядайте на 6.12.2018 г. (четвъртък), от 9:30, в заседателната зала на Общински съвет - Бургас, в "...
 
 
05.12.2018 - 12:20
Днес, 05.12.2018 г., внезапно ни напусна общинският съветник Евгений Мосинов. По повод тъжната новина по-долу публикуваме  съболезнователения адрес от Председателят на Общински съвет – Бургас – Костантин Луков. „Уважаеми опечалени, Моля, приемете искрени съболезнования от...
 
 
 
07.12.2018 - 15:58
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Нарушаване на наредбите на Общински съвет – Бургас от страна на "Свидетелите на Йехова"
 
 
07.12.2018 - 16:01
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Премахване на незаконно строителство до Рибарското селище
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
10.12.2018 - 12:21
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 18.12.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 19.12.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
11.12.2018 - 14:22
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA за финансиране на: (a) изграждането на нова сграда за нуждите на дружеството - отделение по...
 
 
11.12.2018 - 14:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изготвяне на Техническо задание за откриване на процедура по сключване на договор между Община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и...
 
 
11.12.2018 - 14:38
от З. Михалева - представител на инициативен комитет, относно: Частично изменение на ОУП на гр.Бургас, м. "Шилото", ж.к. "Меден Рудник"
 
 
 
13.12.2018 - 10:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Бургас и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
17.12.2018 - 09:57
от П. Пеева - председател на СНЦ "Сърце за животните" - Бургас, относно: Предложения и въпроси относно дейността на Приюта за безстопанствени кучета
 
 
17.12.2018 - 10:19
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Инвестиционен проект "Парк на миниатюрите "Европа"- Бургас, в парк "Св. Троица", ж.к. Славейков
 
 
17.12.2018 - 13:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за стартиране процедура по прекратяване на “Център за кожно-венерически заболявания-Бургас” ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184, поради откриване на отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ – Бургас АД
 
 
17.12.2018 - 13:40
от инж. Чанка Коралска - За кмет на Община Бургас съгласно заповед 3563/17.12..2018г. на Кмета на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас,  за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.и предаване на същите за...
 
 
18.12.2018 - 15:17
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-8075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение...
 
 
 
 
21.12.2018 - 15:09
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
21.12.2018 - 15:13
Приета на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 18.12.2018 г., Протокол № 52, т. 1 (вх. № 08-00-8075) от дневния ред
 
 
21.12.2018 - 15:15
от Общинска избирателна комисия, относно: Решение 313-МИ/17.12.2018 г.
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
27.12.2018 - 17:10
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол...
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.