Януари 2019

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
03.01.2019 - 10:15
Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.01.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.01.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ...
 
 
03.01.2019 - 10:30
от сдружение с нестопанска цел "Сдружение за защита на малкия и средния бизнес" и сдружение "Асоциация за защита на малкия и средния бизнес" относно: Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското...
 
 
03.01.2019 - 10:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ...
 
 
03.01.2019 - 10:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК...
 
 
03.01.2019 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с идентификатор 07079....
 
 
04.01.2019 - 09:27
от Тодор Димитров Ангелов, относно: Разходите извършени от Община Бургас за публикации на обяви, покани, съобщения и др. във вестник "Черноморски фар"
 
 
04.01.2019 - 10:26
ГЕРБ  ЗНАМЕ ДЕН НА ГРАД БУРГАС ДЕВИЗ
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
08.01.2019 - 10:41
от Костантин Луков и Пеньо Мечков - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 
 
08.01.2019 - 13:37
от група общински съветници от ПП БСП, относно: Обсъждането на проекта на бюджета на Община Бургас за 2019 година
 
 
09.01.2019 - 10:29
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
 
 
09.01.2019 - 10:37
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2018 г.
 
 
09.01.2019 - 11:15
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-...
 
 
09.01.2019 - 12:06
от Чанко Мирчев и Кирил Петков - общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на улиците "Отец Паисий", "Шипка", "Силистра", "Граф Игнатиев" и "Гео Милев"
 
 
 
 
 
 
10.01.2019 - 09:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2018 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 
 
10.01.2019 - 14:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2019 г.
 
 
10.01.2019 - 15:05
от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.
 
 
10.01.2019 - 15:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – М. Алексиев
 
 
10.01.2019 - 15:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година
 
 
11.01.2019 - 09:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в...
 
 
11.01.2019 - 09:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен график за извършване на контролни замервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници през 2019 г. за гр. Бургас  
 
 
11.01.2019 - 13:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна...
 
 
11.01.2019 - 13:20
от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно:Празнична украса на ул.“Александровска“ и пл.“Тройката“, гр. Бургас
 
 
11.01.2019 - 13:24
от Антон Берданков и Георги Кузманов – общински съветници от Групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и на входа на парк „Морска градина“ в град Бургас
 
 
11.01.2019 - 15:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за...
 
 
11.01.2019 - 15:24
от Тодор Димитров Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
 
 
11.01.2019 - 15:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2019 г.
 
 
11.01.2019 - 15:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г....
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
14.01.2019 - 10:19
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между "Бургасбус" ЕООД и ОП "Транспорт"
 
 
14.01.2019 - 15:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ за изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022...
 
 
15.01.2019 - 11:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените...
 
 
 
 
18.01.2019 - 15:44
на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м. ноември 2018 г.
 
 
18.01.2019 - 15:48
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
21.01.2019 - 11:42
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.01.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.01.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
22.01.2019 - 09:55
от Тодор Тодоров - представител на Инициативен комитет за именуване на площада, разположен между бургаските улици "Александровска","Богориди',"Ген. Лермонтов", относно: Именуване на площад в ЦГЧ на Съединението на България
 
 
 
24.01.2019 - 16:19
от П. Пенев, относно: Английска езикова гимназия "Гео Милев"
 
 
24.01.2019 - 16:20
от И. Дражев - управител на ПФК Черноморец Бургас, относно: 100 години юбилей на ПФК Черноморец - Бургас
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
29.01.2019 - 16:47
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-8196 Докладна записка от Тодор Димитров Ангелов – председател на група „Заедно за Бургас“, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас   ОбС 08-00-8176 Докладна записка от Костантин Луков и Пеньо Мечков –...
 
 
29.01.2019 - 16:54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от...
 
 
29.01.2019 - 16:56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който...
 
 
30.01.2019 - 15:10
Дата на раждане: 11.06.1981 г.Професия: Управител на автоцентърОбразование: ВисшеЧужди езици:Избран с политическа сила: БСПУчастие в предишен ОбС:Акцент през мандата:Тел. за контакти: 0888 37 20 29; 0888 99 59 89E-mail: r.petkov@burgascouncil.orgУчастие в комисии:Постоянна комисия по обществен ред...
 
 
30.01.2019 - 16:36
Антон Каджабашев - председател Георги Дражев - зам.-председател Радослав Петков - член Йордан Козаров - член Димчо Грудев - член Димитър Людиев - член Антонио Душепеев - член  
 
 
31.01.2019 - 15:46
Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.02.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.02.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ...
 
 
31.01.2019 - 16:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/
 
 
31.01.2019 - 16:55
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас за 2018 г.
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.