Април 2019

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
1
2
3
4
5
6
7
 
01.04.2019 - 15:47
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му...
 
 
01.04.2019 - 16:14
Приета на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
 
01.04.2019 - 16:20
  Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
 
01.04.2019 - 16:24
 Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
 
01.04.2019 - 16:28
 Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 2 (вх. № 08-00-8376) от дневния ред
 
 
01.04.2019 - 16:31
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 3 (вх. № 08-00-8414) от дневния ред
 
 
01.04.2019 - 16:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.
 
 
 
03.04.2019 - 16:11
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно:  Състоянието на уличната мрежа в гр. Бургас
 
 
03.04.2019 - 16:19
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отразяването на ремонтните дейности върху замърсяването на атмосферният въздух  
 
 
04.04.2019 - 09:33
от Даниела Божинова - председател на ИК, Живко Табаков - член на ИК, Иво Баев - член на ИК, Митко Иванов - член на ИК, Стоян Грозев - член на ИК, относно: Въвеждане на райони и пряко избираеми районни кметове от ИК "За развитие на местната демокрация".
 
 
04.04.2019 - 09:45
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на тротоара пред училище "Св. Св. Кирил и Методий" и оградата на същото в село Равнец, Община Бургас.
 
 
04.04.2019 - 14:12
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
04.04.2019 - 16:27
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на територията на Община Бургас, относно: Приемане на нормативен акт, който да урежда правото на престой и паркиране на ППС, собственост на лица с трайни увреждания, по настоящ адрес.
 
 
04.04.2019 - 16:38
от Иван Янков Тодоров, относно: Движението на МПС по ул. "В. Петлешков" в к-с "Лазур"
 
 
05.04.2019 - 10:07
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17,Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47,...
 
 
05.04.2019 - 10:14
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1,...
 
 
05.04.2019 - 10:18
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.2, Протокол №39/27.03.2018 г.; по...
 
 
05.04.2019 - 10:20
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; п от.3, Протокол №55/26.03.2019 г.
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
08.04.2019 - 12:00
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт",относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Д. Т. А. за О.О.А.
 
 
09.04.2019 - 09:44
от Костантин Йорданов Луков-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 
 
09.04.2019 - 15:47
от Николай Цанев - президент на спортен клуб "Никон - Бургас", относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за участие на Световно първенство по карате за всички възрасти в гр. Букурещ, Румъния
 
 
 
11.04.2019 - 13:45
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт",относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Е.Ш. за Н.С.А.  
 
 
11.04.2019 - 14:54
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Изпълнение на Решение по т.9 от Протокол № 53 от проведено заседание на Общински Съвет - Бургас на 29.01.2019 год. за сключване на договор за инвестиционен кредит по инициатива...
 
 
11.04.2019 - 15:04
от Йордан Йорданов, относно: Проблеми свързани с уличното осветление и с жилищен паркинг в района на к-с "Славейков"
 
 
12.04.2019 - 10:02
ОТМЕНЯ чл.32, ал.4, изречение второ от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас.  ОТХВЪРЛЯ протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас в ОСТАНАЛАТА му ЧАСТ.
 
 
12.04.2019 - 10:40
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.;  изменена и допълнена:  по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол №26/23.07.2013г.), изм. с Определение №305 от 13.02.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд...
 
 
12.04.2019 - 10:51
от  Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2018 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.
 
 
12.04.2019 - 10:56
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински Съвет, гр. Бургас, Стефан Кънев Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Диян Вълков Димов - председател на Постоянна комисия по транспорт  и морско дело, относно: Изграждане на места за престой и паркиране на двуколесни пътни превозни...
 
 
12.04.2019 - 13:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение на проект за деление на гр. Бургас на райони
 
 
12.04.2019 - 13:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
 
12.04.2019 - 13:49
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Владимир Русев Стоянов
 
 
12.04.2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони З/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в...
 
 
12.04.2019 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на план за развитие  на социалните услуги в Община Бургас през 2020 година
 
 
12.04.2019 - 16:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова обслужваща улица с о.т. Е - о.т. Д - о.т. Г(70) - о.т. 69(НК1) - о.т. 68 - о.т. 67(КК1) -о.т.66(НК2) - о.т. 65 - о.т. 64(КК2) - о.т. 63 и о.т. Д - о.т. В - о.т....
 
 
12.04.2019 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ  
 
 
12.04.2019 - 17:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване  
 
 
12.04.2019 - 17:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 6, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
12.04.2019 - 17:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска асоциация на пенсионерите обединени-Бургас“
 
 
12.04.2019 - 17:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица“ № 27-29, вх. Б, етаж 1, апартамент „Г“, на наемател, настанен по административен ред
 
 
12.04.2019 - 17:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с пл. №1116, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас...
 
 
12.04.2019 - 17:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №143.460 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг...
 
 
12.04.2019 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 72, вх. 3, ет. 6, ап. 16 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
 
12.04.2019 - 17:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ IX-318, кв. 27 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
12.04.2019 - 18:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице УПИ VI-255, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
12.04.2019 - 18:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица УПИ I-27, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
 
12.04.2019 - 18:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ II-833, кв. 59 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
 
12.04.2019 - 18:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1536,1552 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
 
12.04.2019 - 18:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1223 в кв. 87 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
 
12.04.2019 - 18:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ XVI-851, кв. 63 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас
 
 
12.04.2019 - 18:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице , чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи Урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-143 и VI-общ. в кв. 17 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас
 
 
12.04.2019 - 19:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IV-122 в кв. 15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.122 по одобрените КККР на...
 
 
13.04.2019 - 16:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-873 в кв. 44 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 138/886 кв.м. ид. части
 
 
13.04.2019 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI-626, кв. 58 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
13.04.2019 - 17:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ V-130, УПИ XVII-130 и УПИ XVIII-130, всички в кв. 9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба
 
 
13.04.2019 - 17:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XXXIX-468, кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската част на имота
 
 
13.04.2019 - 17:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XIV-811, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
13.04.2019 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XI-208, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
13.04.2019 - 17:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно в управление нежилищни помещения - частна общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, за нуждите на ОП "Летен театър, фестивали и концерти"
 
 
13.04.2019 - 18:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до  Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти - държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивша местност „...
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
15.04.2019 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти - държавна собственост, находящи се в местност „Рибарско пристанище” (бивш местност „Ченгене...
 
 
15.04.2019 - 09:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 10, ал. 4, т. 8 от ЗУЧК за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор...
 
 
15.04.2019 - 09:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145....
 
 
15.04.2019 - 09:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, на изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на...
 
 
15.04.2019 - 09:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акциаонерите на "...
 
 
15.04.2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР за проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки...
 
 
15.04.2019 - 09:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на концесионни договори, сключени между Община Бургас и „Про Комюникейшънс“ ЕООД, за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки на масовия градски транспорт на Бургас
 
 
15.04.2019 - 09:58
от Кирил Петков  - общински съветник от БСП, относно: Оборудване на автобусна спирка "Дебелт" на ул. "Сан Стефано" и спирка "Мария Луиза" на бул. "Мария Луиза"
 
 
15.04.2019 - 10:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално...
 
 
15.04.2019 - 10:16
от Георги Дражев Атанасов - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 
 
15.04.2019 - 11:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предоставяне на имот публична общинска собственост на ОП "Общински имоти"
 
 
15.04.2019 - 13:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на Държавна опера – Бургас за изпълнение на обект “Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“
 
 
15.04.2019 - 13:51
от Енчо Жеков - директор на териториално поделение на НОИ - Бургас, относно: Ограничен достъп до сградата на териториално поделение на НОИ - Бургас
 
 
15.04.2019 - 14:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на обособена част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост
 
 
15.04.2019 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „Юг-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр...
 
 
15.04.2019 - 16:08
от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на общинска стратегия  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бургас /2019-2021/ и План за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие в Община Бургас за 2019...
 
 
16.04.2019 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр.Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас, с...
 
 
 
18.04.2019 - 15:59
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Административните граници на жилищните квартали, комплекси и центрове за административно обслужване на територията на гр. Бургас
 
 
19.04.2019 - 10:21
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Мерки за справяне с хаоса по улиците пред училищата в ЦГЧ
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
22.04.2019 - 11:45
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.04.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.05.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
23.04.2019 - 09:22
от родителите на децата от група "Звездичка" към ДГ "Иглика" - гр. Бургас в подкрепа на г-жа Стефка Николова, учител
 
 
23.04.2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново...
 
 
24.04.2019 - 16:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спиркозаслони, на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени върху части на имоти - публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ...
 
 
25.04.2019 - 11:59
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Заявление ОбС 08-00-8584 от Мирослав Йорданов Йорданов
 
 
25.04.2019 - 12:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за извършване на финансова инспекция от АДФИ в "ПСФК Черноморец - Бургас" АД
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
 
 
30.04.2019 - 16:51
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-8525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас   ОбС 08-00-...
 
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.