Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
03.05.2019 - 09:57
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.05.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.05.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН...
 
 
03.05.2019 - 12:03
от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на  "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.18 от дневния ред на Заседание №53, проведено на 29.01.2019г. /Протокол №53/
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
07.05.2019 - 09:26
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Мерки за намаляване на задръстванията през предстоящия летен сезон
 
 
07.05.2019 - 09:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов"
 
 
07.05.2019 - 10:09
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения  ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински...
 
 
07.05.2019 - 19:20
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
08.05.2019 - 09:00
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 30.04.2019 г., Протокол № 56, т. 1 (вх. № 08-00-8525) от дневния ред
 
 
08.05.2019 - 09:16
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 30.04.2019 г., Протокол № 56, т. 2 (вх. № 08-00-8513) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
 
 
08.05.2019 - 09:27
от Кирил Костадинов - директор на БНР Бургас, относно: Безвъзмездно  предоставяне на Летен театър Бургас за провеждане на фолклорен концерт " 7 ГОДИНИ БНР БУРГАС - 7 ГОДИНИ СТРАНДЖА ПЕЕ!"
 
 
08.05.2019 - 11:35
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Цената на автобусния билет за градски транспорт в Община Бургас
 
 
08.05.2019 - 11:48
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Отварянето на ул. "Ал. Велики" към бул. "Христо Ботев"
 
 
08.05.2019 - 12:04
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
 
 
09.05.2019 - 09:21
от ЕФ "Лира Шанс" и група стопански фирми, относно: Изграждане на атрактивно съоръжние
 
 
09.05.2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.
 
 
09.05.2019 - 10:30
СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТПРОТОКОЛИ 
 
 
10.05.2019 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Определяне на цени на билети за изложба с работно заглавие "Риби и рибарство в Южното Черноморие"
 
 
10.05.2019 - 12:07
от Йорданка Ананиева - за зам.-кмет на Община Бургас "Здравеопазване, социални дейности и спорт", съгласно заповед №1134/07.05.2019 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
10.05.2019 - 12:28
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене
 
 
10.05.2019 - 12:31
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на международен фестивал за късометражно кино "В двореца" (In the palace International Short Film Festival") в гр. Бургас
 
 
10.05.2019 - 15:35
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Изразходените средства за ремонти на улици и булеварди, част от пътната мрежа на Община Бургас
 
 
10.05.2019 - 15:43
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ,относно: Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас
 
 
10.05.2019 - 15:50
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас
 
 
10.05.2019 - 16:12
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас
 
 
10.05.2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на дарение на апарат за лимфодренаж „Лимфомед“ DE 30P № 305017 на СДРУЖЕНИЕ „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ“ – гр. Бургас.
 
 
10.05.2019 - 16:26
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Информация за проведени пазарни консултации по процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и...
 
 
10.05.2019 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните въздействия на водите,...
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
13.05.2019 - 09:29
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1,...
 
 
13.05.2019 - 09:37
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12,Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10,...
 
 
13.05.2019 - 10:57
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Калояна Живкова - общински съветници, относно: Популяризиране на историческо събитие от средновековното минало на Бургас
 
 
13.05.2019 - 12:22
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2018 година
 
 
13.05.2019 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възстановяване собствеността на общината върху спортен комплекс "Черноморец"
 
 
13.05.2019 - 17:05
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма...
 
 
13.05.2019 - 17:07
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. р. Меден рудник  - етап II“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „...
 
 
13.05.2019 - 17:19
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Определяне на управители на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, "Медицински център I - Бургас" ЕООД и "Медицински център II - Бургас" ЕООД
 
 
13.05.2019 - 17:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства
 
 
14.05.2019 - 10:10
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в. з. „Боровете“ и в. з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево,...
 
 
14.05.2019 - 10:19
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 18 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Равнец, Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 
 
14.05.2019 - 11:06
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №74 (474), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 - ляв, на наемател, настанен по административен ред.
 
 
14.05.2019 - 11:08
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-9 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.9 по одобрените...
 
 
14.05.2019 - 11:09
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-220, кв. 15А по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
 
14.05.2019 - 15:14
от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на съществуващ временен паркинг, в имот общинска собственост, в кв.30 по ПУП на местност Ъгъла кв. Сарафово
 
 
14.05.2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е34 по актуална план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към...
 
 
15.05.2019 - 14:33
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия  за провеждане на процедурата по избор
 
 
16.05.2019 - 15:31
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отпускане на финансови средства за облекчаване и оптимизация на административните услуги в КАТ- Бургас - докладната записка е оттеглена от вносителя
 
 
17.05.2019 - 14:28
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
20.05.2019 - 09:52
от живущите в бл. 20 и бл. 23 в ж.к. "Лазур", гр. Бургас, относно: Въвеждане на Зелена зона на паркинга пред бл. 20 и бл. 23 в ж.к. "Лазур", гр. Бургас
 
 
20.05.2019 - 10:33
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.05.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.05.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред...
 
 
20.05.2019 - 10:48
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Средства, придобити от продажбата или отдаването под наем на имоти общинска собственост за периода от януари 2016 г. до април 2019 г., попадащи в обхвата на 6-те центъра за административни услуги на територията на община Бургас
 
 
20.05.2019 - 12:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG16M1OP002-5.003-003 „Намаляване на...
 
 
21.05.2019 - 11:10
от Стефанка Демерджиева, относно: Изготвяне на ПУП - парцеларен план за трасе - път от кв. Банево до Остриците
 
 
21.05.2019 - 14:00
Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.06.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.06.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.ПОСТОЯННИ КОМИСИИДЕН И...
 
 
22.05.2019 - 09:14
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед 1291/20.05.2019 г., относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по предложения дневен ред.
 
 
22.05.2019 - 09:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.616.270 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ II-19.20. кв. 96. по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас в условията на защита на доказан обществен интерес...
 
 
22.05.2019 - 15:15
ПОКАНА за обществено обсъжданена Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал.4 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,...
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
27.05.2019 - 14:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Спиране действието на договор за наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бар-кафе) в сградата на „Дом на нефтохимика“, гр. Бургас до приключване на строително-ремонтните дейности по Проект...
 
 
27.05.2019 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Споразумение между Столична община (водещ партньор), Община Бургас и общините Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, партньори в проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по...
 
 
27.05.2019 - 14:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства  за извършване на ремонт на покрив на административна сграда, находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, административен адрес гр. Бургас, ул. Перущица 67
 
 
27.05.2019 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне идеални части общинска собственост на Националния осигурителен институт
 
 
28.05.2019 - 12:05
 ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-8668 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас ОбС 08-00-8566 Докладна записка от Георги Дражев Атанасов – общински съветник,...
 
 
28.05.2019 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2018 г.
 
 
29.05.2019 - 16:15
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
29.05.2019 - 16:39
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57: Общински съвет – Бургас открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г...
 
 
30.05.2019 - 11:18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните...
 
 
30.05.2019 - 11:26
от група граждани на гр. Бургас, срещу: Изграждане на двуетажен паркинг за 60 автомобила в парцела между улиците: "Цар Самуил", "Шейново", "Христо Фотев" и "Христо Ботев" 50
 
 
31.05.2019 - 10:30
от живущите на бл. 24, к-с "Лазур", относно: Зелена зона
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.