Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
1
2
3
4
5
6
7
 
01.07.2019 - 10:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Окаяно състояние на уличната мрежа в с. Твърдица
 
 
01.07.2019 - 10:29
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Демокрация", бул. "Ст.Стамболов", бул. "Димитър Димов"
 
 
01.07.2019 - 10:32
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация в с. Твърдица
 
 
01.07.2019 - 13:28
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
 
03.07.2019 - 11:21
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Бургас. Предложенията...
 
 
03.07.2019 - 14:37
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕУведомяваме Ви, че наближава крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за съдебен заседател. Необходимите документи може да намерите ТУК.
 
 
03.07.2019 - 14:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас...
 
 
03.07.2019 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване  на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 / ЗА ПСОВ / в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас
 
 
03.07.2019 - 16:07
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Помещение в сградата на читалището на гр. Българово
 
 
04.07.2019 - 09:46
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
 
 
05.07.2019 - 09:21
от Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Програма за провеждане на хипотерапия в конна база "Бургас"
 
 
05.07.2019 - 09:32
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
08.07.2019 - 10:04
ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт.ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл.8, ал.1, т.З от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет...
 
 
08.07.2019 - 11:11
от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "ФК Нефтохимик 1962" и обществени дейци, относно: Предоставяне на общодостъпни стадиони за провеждане на футболни и други спортни събития на професионално ниво
 
 
08.07.2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП - ПП/ за изграждане...
 
 
08.07.2019 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, отредени – „за озеленяване и благоустройство“, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр...
 
 
08.07.2019 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на Ивана Радкова Джеджева - актриса
 
 
08.07.2019 - 14:57
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие и за участие на изявени спортисти в Световна купа по стандартни танци
 
 
09.07.2019 - 10:37
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.07.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на...
 
 
09.07.2019 - 11:03
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ц. В. Б., чрез майка й П. Ц. Б.
 
 
09.07.2019 - 13:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
09.07.2019 - 13:46
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт в детска градина в гр. Българово
 
 
10.07.2019 - 09:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
 
 
10.07.2019 - 16:48
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 4 от Протокол №57/28.05.2019 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за...
 
 
11.07.2019 - 10:08
от от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на замразяващ микротом за Отделение по Клинична патология при „КОЦ–Бургас” ЕООД
 
 
11.07.2019 - 10:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
 
11.07.2019 - 10:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение по т. 25, подточка 8 от дневния ред на проведеното заседание на 28.05.2019 г., отразено в Протокол 57 относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Х. П. А.
 
 
12.07.2019 - 09:52
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс "Зорница", в съседство с блокове 21, 23, 24, 25А, 30
 
 
12.07.2019 - 10:13
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Ползването на гаражи, находящи се на ул. "Петко Каравелов" 34
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
15.07.2019 - 09:37
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отсичане на здраво, многогодишно дърво - орех, намиращо се между ул. "Дебелт", ул. "Македония" и ул. "Пробуда"
 
 
15.07.2019 - 09:50
от Калояна Живкова и Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на решение по т. 28 от Протокол 58/25.06.2019 г. на Общински съвет - Бургас
 
 
15.07.2019 - 10:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и...
 
 
15.07.2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на...
 
 
15.07.2019 - 10:36
от проф. д-р Христо Бозов - Управител на КОЦ - Бургас, относно: Увеличаване финансирането на КОЦ – Бургас от НЗОК
 
 
16.07.2019 - 09:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
 
 
16.07.2019 - 11:09
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас се свиква извънредно заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 19.07.2019 година (петък) от 11:30 часа, в...
 
 
16.07.2019 - 11:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно съоръжение - "Разширение на...
 
 
16.07.2019 - 11:22
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.07.2019 година  (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,...
 
 
16.07.2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Странджа“ № 36, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред
 
 
16.07.2019 - 14:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения...
 
 
16.07.2019 - 14:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх. 6, ет. 4, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред
 
 
16.07.2019 - 15:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 59, вх. А, ет. 7, ап. 20 - среден, на наемател, настанен по административен ред
 
 
16.07.2019 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 9 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
 
 
16.07.2019 - 15:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас
 
 
16.07.2019 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 33 от проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54) за прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр...
 
 
16.07.2019 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна постройка с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо...
 
 
16.07.2019 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Александър Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Дружество на диабетици и инвалиди „Зора – 2000“
 
 
16.07.2019 - 16:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на Фондация „Астика“ - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност
 
 
16.07.2019 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от десет години на спортно съоръжение - изкуствена стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“, находящ се в УПИ X, кв. 7 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, чрез провеждане...
 
 
16.07.2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
 
 
17.07.2019 - 11:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с проектни идентификатори 07079.2.2845 и 07079.2.2841 по КККР на гр.Бургас,  находящи се в м.“...
 
 
17.07.2019 - 11:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-619 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас
 
 
17.07.2019 - 11:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
 
17.07.2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете2....
 
 
18.07.2019 - 15:39
от д-р Евелина Димитрова Трошанова - управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, относно: Финансиране за закупуване на рентгенова апаратура за нуждите на СБАЛПФЗ Бургас ЕООД
 
 
18.07.2019 - 15:45
от общински съветници от НФСБ, относно: Липсата на общински стадиони за провеждане на футболни и олимпийски спортни срещи - оттеглена от вносителя
 
 
19.07.2019 - 13:57
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възможност за двупосочно движение по ул. "Ген. Гурко", в участъка между ул. "Цар Симеон I" и ул. "Ст. Стамболов"
 
 
19.07.2019 - 14:32
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.07.2019 година  (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,...
 
 
19.07.2019 - 14:59
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
22.07.2019 - 09:35
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.07.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.07.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
 
 
22.07.2019 - 10:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаския плувец Цанко Цанков за спортното му постижение - първото, историческо преплуване на Бургаския залив от нос Емине до Маслен нос
 
 
22.07.2019 - 15:27
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат  депозирани в...
 
 
23.07.2019 - 12:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет, взети на сесиите, проведени в периода от месец декември, 2018 г. до месец май, 2019 г.
 
 
24.07.2019 - 16:49
Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.08.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.08.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТАЧАСТУРИЗЪМ13.08.2019 г....
 
 
25.07.2019 - 10:25
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас...
 
 
26.07.2019 - 16:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправено искане за допълнително финансиране на иновативни дейности, които ще се осъществят от сдружение "Равен старт 2009" в център за работа с деца и младежи с увреждания "Чадъра - Приморски парк"
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4
 
29.07.2019 - 13:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.    Даване на съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за друг вид водно...
 
 
29.07.2019 - 13:57
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Недостатъчен на брой контейнери за смет в района на "Пети километър"
 
 
29.07.2019 - 14:03
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Некачествен ремонт на булевард "Захари Стоянов"
 
 
29.07.2019 - 14:13
от Георги Дражев Атанасов, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 
 
29.07.2019 - 15:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение по т. 7, подточка 2 от дневния ред на проведеното заседание на 26.02.2019 г., отразено в Протокол №54, както и изменение на решение по т. 12 от дневния ред на проведеното заседание на 26.03.2019 г. за безвъзмездно...
 
 
29.07.2019 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас, в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения...
 
 
30.07.2019 - 14:07
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.07.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.07.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
 
 
31.07.2019 - 10:13
от Красимир Червенков, относно: Създаване на фонд от общински бюджет за закупуване на помощни технически средства на физически лица с постоянен адрес в Община Бургас
 
 
31.07.2019 - 14:59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас,...
 
 
31.07.2019 - 15:02
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312, отреден – „ За ПСОВ“, в землището на кв. Рудник – кв....
 
 
31.07.2019 - 15:03
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр...
 
 
31.07.2019 - 15:06
На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за...
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.