ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП – ПП/ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАСЕТА /ТРАСЕ НА ЗАХРАНВАЩ ЕЛЕКТРОПРОВОД И ТРАСЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:24

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасета /трасе на захранващ електропровод и трасе на захранващ водопровод/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1010 и 07079.12.1009 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

КАТЕГОРИЯ