ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.654.835 ПО КК НА ГР.БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 30.11.2021 - 10:32

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр.Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ