ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП - ПРЗ/ ЗА КВ.1, КВ.2, КВ.3, КВ.4, КВ.5, КВ.6 и КВ.7 В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/Смф2 В ПРЕДВИДЕНО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 31.03.2020 - 18:25

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1, чл. 124а, ал. 1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А), както следва: 07079.2.1751, 07079.2.1756, 07079.2.2647, 07076.2.2643, 07079.2.2644, 07079.2.2645, 07079.2.2646, 07079.2.2649, 07079.2.1955, 07079.2.1956, 07079.2.1957, 07079.2.1958, 07079.2.1959, 07079.2.1960, 07079.2.2267, 07079.2.2268, 07079.2.2269, 07079.2.2270, 07079.2.1967, 07079.2.1969, 07079.2.1970, 07079.2.1971, 07079.2.1972, 07079.2.1973, 07079.2.1974, 07079.2.1975, 07079.2.1976, 07079.2.1977, 07079.2.1978, 07079.2.2586, 07079.2.1752, 07079.2.1755, 07079.2.1962, 07079.2.1964, 07079.2.1965, 07079.2.1966, 07079.2.1968, 07079.2.2648, 07079.2.21963, 07079.2.2020 по КК на гр. Бургас, с което при максимално съобразяване с местоположението на ПИ по КК, с наличния сграден фонд, документите за собственост, предвижданията на действащ ПУР, се преконфигурират обслужващи улици, квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се преконфигурират в нови квартали 20, 20а, 21 и 22 и се обособяват УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, отредени за проектни ПИ по КК, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 13/Смф2, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ