ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10284 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 19:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ