ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10295 / 22.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.06.2020 - 14:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ