ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10689 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:23

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ