ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10772 / 09.11.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 10.11.2020 - 09:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в бивша местност „Курт тепе“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, което ще се осъществи от локално платно успоредно на главен път I-6 „Бургас-София“ през съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост.
2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в бивша местност „Курт тепе“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас.
3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в бивша местност „Курт тепе“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ