ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10816 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 17:27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-16 и в УПИ IX-16 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.339 и 07079.832.340 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ