ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10825 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 19:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6) в раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ