ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11030/ 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 11:23

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивша местност „Под шосето“(бивша „Шосе бою“), изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4 и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр.Бургас /бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“)/, с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ