ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11182 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 17:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1.Одобряване на задание за проектиране и разрешавене изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с.Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас.

2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с.Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ