ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11200 / 16.02.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 16.02.2021 - 14:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба с "ЛПС" ЕООД за плащане на обезщетение за ползване на ПИ с идентификатор 32367.19.58 по КККР На с. Извор, Община Бургас, с площ 211,420 дка, с начин на трайно ползване "лозе" и даване на съгласие за отдаването му под аренда на дружеството, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ