ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11339 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 17:10

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас,относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици и изграждане на елементи на техническата инфраструктура, представляващи ПИ с идентификатори 07079.3.248, 07079.3.2827, 07079.3.2828, 07079.2829, 07079.3.2830, 07079.3.2831, 07079.3.2801 и 07079.3.2596 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ