ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11340 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 30.03.2021 - 14:57
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас

2. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ