ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11343 / 30.03.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 01.04.2021 - 13:24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.608.339 и 07079.608.338 по КККР на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ