ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11357 / 01.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 11:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 финансиран по процедура №BGENVIRONMENT-2.003, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ