ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11368 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Осигуряване на временна финансова помощ на Народно читалище "Петър Янев 1939", за изпълнение на дейностите по проект „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ