ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11375 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:53

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XXXIV-464 в кв. 27 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ