ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11377 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:58

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 по одобрените КККР на с. Маринка, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ