ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11381 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-434 в кв. 23 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ