ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11384 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12 по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ